INTELLIGENT DECISIONS TRAINING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000264830
Numer REGON: 140673006
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-09-28
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-06-13
Sygnatura akt[RDF/388722/22/273]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-09-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140673006 NIP 95121977202007-02-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLIGENT DECISIONS TRAINING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-09-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-08-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. RYBITWY nr domu 8A nr lokalu 2 kod pocztowy 02-806 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2006 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ DOROTĘ KAŁOWSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ NUMER 12/14 LOKAL B-2; REPERTORIUM A NR 10382/20062006-09-28 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 13.11.2007 PRZEZ NOTARIUSZA DOROTĘ KAŁOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 12/14 LOKAL B-2, ZA REPERTORIUM „A” NUMER 11961/2007, ZMIENIONO § 11 UST. 8 UMOWY SPÓŁKI2008-01-03 do dziś
302.12.2009 R., REP. A NR 8175/2009, SŁAWOMIR BORZĘCKI ZASTĘPCA MICHAŁA WALKOWSKIEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA UL. ZŁOTA 73,00-819 WARSZAWA, ZMIANA § 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2010-04-27 do dziś
401.12.2021 R., REP. A NR 18893/2021, NOTARIUSZ JAKUB KULCZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. SIENNA 86 LOK. 132, 00-815 WARSZAWA, ZMIANA § 11 UST. 8 UMOWY SPÓŁKI2021-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-09-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-09-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2008-01-03 do dziś
2. ImionaKAMIL2008-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500 ZŁ2008-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-01-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJDA2021-12-17 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2021-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁ2021-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-09-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2021-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJDA2010-04-27 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2010-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2008-01-03 do dziś
2. ImionaKAMIL2008-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-04-27 do dziś
273 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2010-04-27 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-04-27 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-27 do dziś
559 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-04-27 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-12-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2021-12-17 do dziś
273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2015-07-06 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-07-06 do dziś
463 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.06.2008 okres 25.09.2006 -31.12.20072008-07-10 do dziś
2data złożenia 25.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-28 do dziś
3data złożenia 18.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-05 do dziś
4data złożenia 13.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
5data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-29 do dziś
6data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
7data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
8data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
9data złożenia 28.02.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-03-07 do dziś
10data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
11data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
12data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
13data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
14data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
15data złożenia 13.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.09.2006 -31.12.20072008-07-10 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-05-28 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-05 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-07-29 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-03-07 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.09.2006 -31.12.20072008-07-10 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-05-28 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-05 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-07-29 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-03-07 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów