AQUA TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000264743
Numer REGON: 120333616
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-09-27
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-11-14
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/37870/23/584]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-09-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120333616 NIP 67623316262008-02-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-09-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-07-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW kraj POLSKA 2023-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.08.2006 R. ASESOR NOTARIALNY DOMINIKA ANGERMAN-WAJDA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WALDEMARA WAJDY, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 8955/2006, 21.09.2006 R. NOTARIUSZ WALDEMAR WAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 10139/2006 WYKREŚLENIE PKT 16 W § 6 UMOWY,2006-09-27 do dziś
205.09.2012 R., REP. A NR 5964/2012, ASESOR NOTARIALNY EWELINA CIĄGŁO - ZASTĘPCA NOTARIUSZA STANISŁAWA CIĄGŁO, KANCELARIA NOTARIALNA STANISŁAW CIĄGŁO, UL. DUNAJEWSKIEGO 7, 33-300 NOWY SĄCZ - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI2012-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-09-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-09-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROJOWSKI2012-12-11 do dziś
2. ImionaBOHDAN ROMAN2012-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2012-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-09-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2012-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROJOWSKI2011-08-03 do dziś
2. ImionaBOHDAN ROMAN2011-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2012-12-11 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-12-11 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2012-12-11 do dziś
456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2012-12-11 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2012-12-11 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-12-11 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2022-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.02.2011 okres 23.08.2006-31.12.20072011-03-08 do dziś
2data złożenia 21.02.2011 okres 01.01.2008-31.12.20082011-03-08 do dziś
3data złożenia 21.02.2011 okres 01.01.2009-31.12.20092011-03-08 do dziś
4data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
5data złożenia 13.03.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-31 do dziś
6data złożenia 13.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-20 do dziś
7data złożenia 23.04.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-06-25 do dziś
8data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
9data złożenia 17.08.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-04 do dziś
10data złożenia 08.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
11data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
12data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
13data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
14data złożenia 27.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-27 do dziś
15data złożenia 07.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
16data złożenia 09.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.08.2006-31.12.20072011-03-08 do dziś
201.01.2008-31.12.20082011-03-08 do dziś
301.01.2009-31.12.20092011-03-08 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-31 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-20 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-06-25 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-04 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.08.2006-31.12.20072011-03-08 do dziś
201.01.2008-31.12.20082011-03-08 do dziś
301.01.2009-31.12.20092011-03-08 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-31 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-06-25 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-04 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-06-012022-05-31 do dziś