FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ARMEKS” DOROTA DAMAZIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000264701
Numer REGON: 611400821
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-09-29
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-06-21
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/16748/21/637]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-09-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 611400821 NIP 77427646532007-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ARMEKS” DOROTA DAMAZIAK SPÓŁKA JAWNA2021-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-09-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. PŁOCK gmina M. PŁOCK miejscowość PŁOCK2006-09-29 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOCK ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 21 kod pocztowy 09-400 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2011-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.01.2006 R.-UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2006-09-29 do dziś
227.05.2009 R. ZMIANA PAR. 1, PAR. 2, PAR. 4, PAR. 6.2009-07-20 do dziś
331-07-2009 R. -ZMIANA PAR. 1, PAR. 42009-09-21 do dziś
412.12.2011 -ZMIENIONO PARAGRAF 12012-01-27 do dziś
509.07.2012 ZMIENIONY PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI2012-09-21 do dziś
619.05.2017 R. ZMIENIONO § 15 UST. 2.2017-09-05 do dziś
7DNIA 01.06.2021 R., ZMIANA §1, §2, §15 UMOWY SPÓŁKI2021-06-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-09-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2006-09-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleART. 26 PAR. 4 KSH, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z 07.01.2006 R.; WSPÓLNICY: -ANDRZEJ WIDZYŃSKI, FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ARMEKS” NR 622 EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WÓJTA GMINY SŁUPNO -SŁAWOMIR MAŁKOWSKI, FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ARMEKS” NR WOS.V. 6411/31787/0 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA2006-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAMAZIAK2021-06-21 do dziś
2. ImionaDOROTA2021-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-06-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-06-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAMAZIAK2021-06-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-06-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-06-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-09-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2006-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAMAZIAK2021-06-21 do dziś
2. ImionaDOROTA2021-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAMAZIAK2021-06-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-09-21 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-09-21 do dziś
346 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2012-09-21 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-09-21 do dziś
552 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-09-21 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-09-21 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-09-21 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-09-21 do dziś
947 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-21 do dziś
1049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.11.2007 okres 01.01.2006 DO 31.12.20062007-11-26 do dziś
2data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 DO 31.12.20072008-08-07 do dziś
3data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.20082009-09-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 DO 31.12.20062007-11-26 do dziś
201.01.2007 DO 31.12.20072008-08-07 do dziś
301.01.2008 DO 31.12.20082009-09-21 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-06-13 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-06-13 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-06-13 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-06-13 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-13 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-13 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-10 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów