ASTRA CEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000264651
Numer REGON: 140681827
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-10-30
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/58809/20/22]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-09-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140681827 NIP 52523760322008-05-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRA CEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-09-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-09-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC PIŁSUDSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 00-073 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11.09.2006 R., NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, UL. WILCZA 56 LOK.5, REPERTORIUM A 4009/2006.2006-09-25 do dziś
207.01.2009, REP. A NR 116/2009, NOTARIUSZ ROBERT SIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 55/73 LOK. 33,00-676 WARSZAWA, ZMIANA § 17 UST. 2 ORAZ § 18 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2009-01-21 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.05.2010 R., REPERTORIUM A NR 7305/2010, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MAGDALENĄ PRONIEWICZ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, ZMIENIONO PAR. 7 UST. 1.2010-08-02 do dziś
426.01.2011 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 907/2011, NOTARIUSZ ROBERT SIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY MARSZAŁKOWSKIEJ NUMER 55/73 LOKAL NUMER 33 ZMIANA TREŚCI § 18 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2011-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-09-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-09-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSES ASTRA SOCIETE ANONYME2006-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 ZŁOTYCH2006-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-09-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2006-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-09-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROST2020-10-30 do dziś
2. ImionaMATHIS CHARLES2020-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaORNASS KUBACKI2008-05-14 do dziś
2. ImionaMARCIN KAMIL2006-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy161 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2010-08-02 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-08-02 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-08-02 do dziś
473 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2010-08-02 do dziś
573 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-08-02 do dziś
673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-08-02 do dziś
773 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-08-02 do dziś
861 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2010-08-02 do dziś
961 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2010-08-02 do dziś
1061 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2020-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2008 okres 01.11.2006-31.12.20072008-08-20 do dziś
2data złożenia 18.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-24 do dziś
3data złożenia 26.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-02 do dziś
4data złożenia 13.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-17 do dziś
5data złożenia 15.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-22 do dziś
6data złożenia 06.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-05 do dziś
7data złożenia 29.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
8data złożenia 22.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
9data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
10data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
11data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-15 do dziś
12data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.11.2006-31.12.20072008-08-20 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-06-24 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-02 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-06-17 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-05-22 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-08-05 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-15 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.11.2006-31.12.20072008-08-20 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-06-24 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-02 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-06-17 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-05-22 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-08-05 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-15 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2008-12-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI ASTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZEZ SPÓŁKĘ ASTRA CEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU ZAWARTA W PROTOKOLE Z DNIA 13.12.2008 ROKU SPORZĄDZONYM PRZEZ JANUSZA RUDNICKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, ZA REP. A NR 26605/2008. UCHWAŁA PODJĘTA PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ASTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA PODSTAWIE ART. 516 § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2008-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów