BUDHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000264290
Numer REGON: 120331445
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-09-21
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-04-28
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/12483/21/329]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-09-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120331445 NIP 67722778452014-05-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-09-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2006-09-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ZWIERZYNIECKA nr domu 34 kod pocztowy 31-105 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2008-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.07.2006; REP. A NR 7444/2006 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ -NOTARIUSZ KATARZYNA KRESEK-URBANIAK W KRAKOWIE, RYNEK GŁÓWNY 302006-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-09-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-09-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODA2006-09-21 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2006-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2021-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-09-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĄDZIOŁKA2021-04-28 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2021-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2021-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-09-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2006-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĄDZIOŁKA2006-09-21 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JAN2006-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-09-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 99 Z WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2020-01-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 99 Z WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2020-01-14 do dziś
241 20 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-01-14 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE2020-01-14 do dziś
443 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2020-01-14 do dziś
543 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2020-01-14 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-01-14 do dziś
768 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-01-14 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-01-14 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2020-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.08.2008 okres 21.09.2006 R. -31.12.2007 R.2008-11-28 do dziś
2data złożenia 22.07.2009 okres 20082009-08-24 do dziś
3data złożenia 30.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-07 do dziś
4data złożenia 25.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-08 do dziś
5data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-03 do dziś
6data złożenia 18.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
7data złożenia 10.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
8data złożenia 15.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
9data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
10data złożenia 22.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
11data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-10 do dziś
12data złożenia 27.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-27 do dziś
13data złożenia 11.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.09.2006 R. -31.12.2007 R.2008-11-28 do dziś
220082009-08-24 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-09-07 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-08-08 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-09-03 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-27 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.09.2006 R. -31.12.2007 R.2008-11-28 do dziś
220082009-08-24 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-09-07 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-08-08 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-09-03 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów