„BOMAR” NIEMCZYK, MACHEJEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000264223
Numer REGON: 240477800
Numer NIP: 2220816265
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/398628/22/599]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-09-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240477800 NIP 22208162652007-06-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOMAR” NIEMCZYK, MACHEJEK SPÓŁKA JAWNA2018-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat JAWORZNO gmina JAWORZNO miejscowość JAWORZNO2018-08-20 do dziś
2. Adresmiejscowość JAWORZNO ulica UL. CZESŁAWA MIŁOSZA nr domu 19 kod pocztowy 43-600 poczta JAWORZNO kraj POLSKA 2018-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTO W DNIU 25 SIERPNIA 2006 ROKU2006-09-22 do dziś
2W DNIU 17.04.2007 R. ZMIENIONO PAR. 8 PKT 3, PAR. 9 PKT 4, PAR. 13 UMOWY2007-06-20 do dziś
3W DNIU 01.12.2007 R. ODBYŁO SIE W SIEDZIBIE SPÓŁKI W MYSŁOWICACH ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. WSPÓLNICY PODJĘLI STOSOWNE UCHWAŁY. JEDNOMYŚLNIE POSTANOWILI ZMIENIĆ WSTĘP DO UMOWY, PAR. 6, PAR. 10 ORAZ PAR. 19 UMOWY2008-01-15 do dziś
4W DNIU 16.12.2009 R. ODBYŁO SIĘ W SIEDZIBIE SPÓŁKI W MYSŁOWICACH ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. WSPÓLNICY PODJĘLI STOSOWNE UCHWAŁY. JEDNOMYŚLNIE POSTANOWILI ZMIENIĆ PARAGRAF 5 UMOWY.2010-04-20 do dziś
5UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 08.05.2018R. ZMIENIONA UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 12.07.2018R: ZMIANA §1, §2 I §5 UMOWY SPÓŁKI2018-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHEJEK2006-09-22 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2006-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2006-09-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-09-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEMCZYK2006-09-22 do dziś
2. ImionaPIOTR2006-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2006-09-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-09-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-09-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓŁNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY RÓWNIEŻ WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 50.000,00 ZŁOTYCH (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), WYMAGANA JEST ŁĄCZNA REPREZENTACJA WSZYSTKICH WSPÓŁNIKÓW.2007-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEMCZYK2006-09-22 do dziś
2. ImionaPIOTR2006-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHEJEK2006-09-22 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2006-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA2010-04-20 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-04-20 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-04-20 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-04-20 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-04-20 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-04-20 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-20 do dziś
895 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2010-04-20 do dziś
946 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2018-08-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów