„EWAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000263968
Numer REGON: 060173248
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-09-19
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-05-26
Sygnatura akt[RDF/202240/20/566]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-09-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-09-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2006-09-19 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica BURSAKI nr domu 15 kod pocztowy 20-150 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2006-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.08.2006 R., NOTARIUSZ TERESA MAŚLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A. NR 2788/2006.2006-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-09-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-09-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANEK2006-09-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2006-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500 ZŁ2006-09-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-09-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-09-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANEK2006-09-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2006-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-09-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy1A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO2006-09-19 do dziś
2J POŚREDNICTWO FINANSOWE2006-09-19 do dziś
3K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2006-09-19 do dziś
4M EDUKACJA2006-09-19 do dziś
5N OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA2006-09-19 do dziś
6O DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA, POZOSTAŁA2006-09-19 do dziś
7P GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW2006-09-19 do dziś
8B RYBACTWO2006-09-19 do dziś
9C GÓRNICTWO2006-09-19 do dziś
10D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE2006-09-19 do dziś
11E WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ2006-09-19 do dziś
12F BUDOWNICTWO2006-09-19 do dziś
13G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-09-19 do dziś
14H HOTELE I RESTAURACJE2006-09-19 do dziś
15I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ2006-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-26 do dziś
2data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
3data złożenia 23.11.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-12-22 do dziś
4data złożenia 24.08.2011 okres 01-01-2010 DO 31-12-20102011-09-27 do dziś
5data złożenia 21.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-07 do dziś
6data złożenia 21.08.2013 okres 01-01-2012 DO 31-12-20122013-10-10 do dziś
7data złożenia 16.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
8data złożenia 28.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
9data złożenia 17.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
10data złożenia 26.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
11data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
12data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-25 do dziś
13data złożenia 26.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-05-26 do dziś
201.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-12-22 do dziś
401-01-2010 DO 31-12-20102011-09-27 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-07 do dziś
601-01-2012 DO 31-12-20122013-10-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-25 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-05-26 do dziś
201.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-12-22 do dziś
401-01-2010 DO 31-12-20102011-09-27 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-07 do dziś
601-01-2012 DO 31-12-20122013-10-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-25 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów