AMD TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000263903
Numer REGON: 240438182
Numer NIP: 6342610360
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-07-20
Sygnatura akt[RDF/408635/22/198]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-09-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240438182 NIP 63426103602007-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAMD TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-08-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2021-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. KS. HERBERTA HLUBKA nr domu 1 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2021-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.08.2006 R. NOTARIUSZ HALINA FERENC-TOMIAK KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU, REPERTORIUM „A” NUMER 4728/20062006-09-22 do dziś
218.06.2010 R. REP. A NUMER 4919/2010, NOTARIUSZ IWONA SAMORZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, -ZMIENIONO: § 2, § 3 UST. 1, § 4 UST. 1, § 8 UST. 1, § 12, § 13 PKT 2, § 13 PKT 5; W § 10 DODANO PKT 42010-08-04 do dziś
313.07.2011 R. -REP. „A” NR 5141/2011, NOTARIUSZ IWONA SAMORZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH -ZMIENIONO § 4 UST. 12011-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-09-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOSEK2010-08-04 do dziś
2. ImionaADAM JACEK2010-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500,00 ZŁ2010-08-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-27 do dziś
4. Numer KRS0000415486 2012-09-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁ2012-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-09-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, A W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA BĄDŹ PROKURENTÓW -KAŻDY PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2010-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOSEK2010-08-04 do dziś
2. ImionaADAM JACEK2010-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMĄDROWSKA2010-08-04 do dziś
2. ImionaMAGDALENA DOBROSŁAWA2010-08-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-08-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2010-08-04 do dziś
21. NazwiskoPROCHALSKA KŁOSEK2021-01-04 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2010-08-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-08-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2010-08-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-10-07 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.07.2007 okres 31.08.2006 -31.12.20062007-10-01 do dziś
2data złożenia 13.06.2008 okres 2007 ROK2008-06-20 do dziś
3data złożenia 19.11.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-11 do dziś
4data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-16 do dziś
5data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-07 do dziś
6data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-27 do dziś
7data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
8data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
9data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
10data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
11data złożenia 19.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-08 do dziś
12data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
13data złożenia 22.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
14data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
15data złożenia 06.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
16data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego131.08.2006 -31.12.20062007-10-01 do dziś
22007 ROK2008-06-20 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-11 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-09-16 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-10-07 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-27 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-08 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu131.08.2006 -31.12.20062007-10-01 do dziś
22007 ROK2008-06-20 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-11 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-09-16 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-10-07 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-27 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów