„BOSTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000263518
Numer REGON: 110000905
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-09-01
Sygnatura akt[RDF/326713/21/457]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-09-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP1100009052006-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOSTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 209 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CHEŁMIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY2006-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-09-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat KRASNOSTAWSKI gmina KRASNYSTAW miejscowość KRASNYSTAW2006-09-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KRASNYSTAW ulica CZYSTA nr domu 10 kod pocztowy 22-300 poczta KRASNYSTAW kraj POLSKA 2006-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113 LUTY 1991 R PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W LUBLINIE NOTARIUSZ RENATA GRESZTA REPERTORIUM NR 5066/91. 23 MAJ 2006 R KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE NOTARIUSZ TERESA MAŚLAK REPERTORIUM A NR 1531/2006 -PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI.2006-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-09-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRAN2006-09-07 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW KAZIMIERZ2006-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały916 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.800 ZŁ2006-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-09-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2006-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRAN2006-09-07 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW KAZIMIERZ2006-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2006-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy1A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO2006-09-07 do dziś
2J POŚREDNICTWO FINANSOWE2006-09-07 do dziś
3K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2006-09-07 do dziś
4M EDUKACJA2006-09-07 do dziś
5N OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA2006-09-07 do dziś
6O DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA, POZOSTAŁA2006-09-07 do dziś
7P GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW2006-09-07 do dziś
8Q ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE2006-09-07 do dziś
9B RYBACTWO2006-09-07 do dziś
10C GÓRNICTWO2006-09-07 do dziś
11D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE2006-09-07 do dziś
12E WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ2006-09-07 do dziś
13F BUDOWNICTWO2006-09-07 do dziś
14G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-09-07 do dziś
15H HOTELE I RESTAURACJE2006-09-07 do dziś
16I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ2006-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-09 do dziś
2data złożenia 10.07.2008 okres 01 STYCZEŃ -31 GRUDZIEŃ 20072008-07-24 do dziś
3data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
4data złożenia 07.07.2010 okres 01 STYCZEŃ 2009 - 31 GRUDZIEŃ 2009 R.2010-07-26 do dziś
5data złożenia 07.03.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-28 do dziś
6data złożenia 07.03.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-28 do dziś
7data złożenia 07.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-28 do dziś
8data złożenia 24.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-13 do dziś
9data złożenia 24.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
10data złożenia 27.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
11data złożenia 02.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-16 do dziś
12data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
13data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
14data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
15data złożenia 01.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-09 do dziś
201 STYCZEŃ -31 GRUDZIEŃ 20072008-07-24 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
401 STYCZEŃ 2009 - 31 GRUDZIEŃ 2009 R.2010-07-26 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-28 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-28 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-28 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-16 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-09 do dziś
201 STYCZEŃ -31 GRUDZIEŃ 20072008-07-24 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
401 STYCZEŃ 2009 - 31 GRUDZIEŃ 2009 R.2010-07-26 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-28 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-28 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-28 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-16 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów