LKW EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-17 godz. 14:12:20
Numer KRS: 0000263080
Numer REGON: 080127244
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2019-11-21
Sygnatura akt[RDF/182329/19/606]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLKW EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2016-05-04 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 6 nr lokalu 7 kod pocztowy 65-001 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2016-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.08.2006 R. NOTARIUSZ JOANNA JAROSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ZIELONEJ GORZE, REPERTORIUM A NR 7178/2006.2006-08-31 do dziś
231.03.2016R.,NOTARIUSZ KRZYSZTOF KRZYWINA,KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIEBODZINIE, REPERTORIUM A NUMER 2927/2016:ZMIENIONO:§2;DODANO:§5 PKT 29;30;31.2016-05-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMARCZYK2017-05-19 do dziś
2. ImionaMARTA MAGDALENA2017-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały952 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47600,00 ZŁ2017-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50100,00 ZŁ2006-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport10,00 ZŁ2006-08-31 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU KIEDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA JEDNOOSOBOWO ALBO PRZEZ DWÓCH WICEPREZESÓW ŁĄCZNIE.2006-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMARCZYK2017-05-19 do dziś
2. ImionaMARTA MAGDALENA2017-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-05-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-05-04 do dziś
252 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2016-05-04 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-05-04 do dziś
468 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-05-04 do dziś
573 1 REKLAMA2016-05-04 do dziś
693 19 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA2016-05-04 do dziś
764 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE2016-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2007 okres 01.10.2006-31.12.20062007-07-31 do dziś
2data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-14 do dziś
3data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
4data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 R., -31.12.2009 R.,2010-06-30 do dziś
5data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
6data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R -31.12.2011 R2012-07-04 do dziś
7data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-20 do dziś
8data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
9data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
10data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
11data złożenia 09.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-09 do dziś
12data złożenia 09.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-09 do dziś
13data złożenia 20.11.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-11-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2006-31.12.20062007-07-31 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-14 do dziś
301.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
401.01.2009 R., -31.12.2009 R.,2010-06-30 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
601.01.2011 R -31.12.2011 R2012-07-04 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-20 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-11 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-11 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-11-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.10.2006-31.12.20062007-07-31 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-14 do dziś
301.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
401.01.2009 R., -31.12.2009 R.,2010-06-30 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
601.01.2011 R -31.12.2011 R2012-07-04 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-20 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-11 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów