BOMISOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000262758
Numer REGON: 140543918
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-10-16
Sygnatura akt[RDF/356717/21/144]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-08-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140543918 NIP 52228298422008-03-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMISOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-08-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. IRYSÓW nr domu 14 nr lokalu 1 kod pocztowy 05-077 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.05.2006 R. -WŁADYSŁAWA FILOCHOWSKA -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -2307/2006.2006-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKI2008-03-26 do dziś
2. ImionaJACEK MARIAN2008-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2008-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-03-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKA2015-10-06 do dziś
2. ImionaANITA EWA2015-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2015-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZADU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2006-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKI2008-03-26 do dziś
2. ImionaJACEK MARIAN2008-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-10-06 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-10-06 do dziś
395 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2015-10-06 do dziś
477 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2015-10-06 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-10-06 do dziś
647 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-06 do dziś
762 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-10-06 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-10-06 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2008 okres 30.08.2006 -31.12.20072008-04-24 do dziś
2data złożenia 03.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-14 do dziś
3data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-04 do dziś
4data złożenia 24.08.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-06 do dziś
5data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-07 do dziś
6data złożenia 20.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
7data złożenia 13.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-10 do dziś
8data złożenia 22.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
9data złożenia 03.04.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-11 do dziś
10data złożenia 03.04.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-11 do dziś
11data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
12data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
14data złożenia 16.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.08.2006 -31.12.20072008-04-24 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-10-14 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-04 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-09-06 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-09-07 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-10 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.08.2006 -31.12.20072008-04-24 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-10-14 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-04 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-09-06 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-09-07 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-10 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów