FIRMA HANDLOWA „NATALIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000262668
Numer REGON: 140666845
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2017-08-07
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/12336/17/843]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-08-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140666845 NIP 94824474012008-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „NATALIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2016-07-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-08-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2006-08-29 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOM ulica ——- nr domu ——- nr lokalu ——kod pocztowy ——- poczta ——- kraj POLSKA 2010-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „NATALIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W DROHOBYCZU2008-01-09 do dziś
2. Siedzibakraj UKRAINA województwo LWOWSKIE powiat ——gmina ——- miejscowość DROHOBYCZ2008-01-09 do dziś
3. Adresmiejscowość DROHOBYCZ ulica OPRYSZKIWSKA nr domu 1 kod pocztowy 82-100 poczta DROHOBYCZ kraj UKRAINA 2008-01-09 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 28.04.2006 ROKU KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ JAN SZMYD, KN PRZYSUCHA REPERTORIUM „A” NR 1252/20062006-08-29 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 GRUDNIA 2007 R. REPERTORIUM A NR 14432/2007 NOTARIUSZ ANNA DZIWAŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU UL. SIENKIEWICZA 2 ZMIENIONO PAR. 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 18 I 28, DODANO NOWE PAR. 23, 24, 25 I 26, USUNIĘTO PAR. 29, TEKST JEDNOLITY UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANĘ NUMERACJI PAR. 23-28 NA ODPOWIEDNIO 27-322008-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYKHAYLYSHYN2008-01-09 do dziś
2. ImionaTETYANA2008-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały115 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 115.000 ZŁ2008-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-01-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUJKA2008-03-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2008-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.000 ZŁ2008-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-03-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2008-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-08-29 do dziś
251 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2006-08-29 do dziś
351 88 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW2006-08-29 do dziś
452 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2006-08-29 do dziś
552 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2006-08-29 do dziś
652 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2006-08-29 do dziś
750 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2006-08-29 do dziś
871 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2006-08-29 do dziś
971 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2006-08-29 do dziś
1051 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO.2006-08-29 do dziś
1150 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-08-29 do dziś
1250 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-08-29 do dziś
1350 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2006-08-29 do dziś
1450 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-08-29 do dziś
1550 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-08-29 do dziś
1651 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2006-08-29 do dziś
1751 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2006-08-29 do dziś
1851 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2006-08-29 do dziś
1926 61 Z PRODUKCJA BETONOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH2008-01-31 do dziś
2051 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2008-01-31 do dziś
2151 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2008-01-31 do dziś
2252 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-01-31 do dziś
2326 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2008-01-31 do dziś
2426 66 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW BETONOWYCH, CEMENTOWYCH I GIPSOWYCH2008-01-31 do dziś
2526 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ I SUCHEGO BETONU2008-01-31 do dziś
2651 82 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-01-31 do dziś
2760 23 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, POZOSTAŁY TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-01-31 do dziś
2860 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2008-01-31 do dziś
2960 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2008-01-31 do dziś
3051 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2008-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.03.2009 okres 2006 R.2009-03-27 do dziś
2data złożenia 18.03.2009 okres 2007 R.2009-03-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 R.2009-03-27 do dziś
22007 R.2009-03-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 R.2009-03-27 do dziś
22007 R.2009-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, 24.02.2016R., WA XIV NS-REJ.KRS 4369/15/1532016-07-19 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2016-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDUJKA2016-07-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2016-07-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, 24.02.2016R., WA XIV NS-REJ.KRS 4369/15/1532016-07-19 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów