„ARTPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000262400
Numer REGON: 220177768
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2015-06-08
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/16244/15/539]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-08-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP2201777682006-08-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-08-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. PŁOCK gmina M. PŁOCK miejscowość PŁOCK2009-04-09 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOCK ulica POWIŚLE nr domu 3 kod pocztowy 09-408 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2009-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.01.2006 R. -NOTARIUSZ IZABELA FAL Z KANCELARII W GDAŃSKU PRZY UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 35, REP. A NR 653/20062006-08-24 do dziś
227.02.2009 R., REP. A NR 1701/2009, NOTARIUSZ BARTOSZ MĘDRAŚ, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZE MĘDRAŚ I SZULC SPÓŁKA PARTNERSKA ALEJA GRUNWALDZKA 190, 80-266 GDAŃSK, ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI2009-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPETER’S BUSINESS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI2009-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1416314932009-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2009-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-04-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-08-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI2006-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2006-08-24 do dziś
225 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH2006-08-24 do dziś
326 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2006-08-24 do dziś
427 PRODUKCJA METALI2006-08-24 do dziś
528 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2006-08-24 do dziś
629 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-08-24 do dziś
730 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2006-08-24 do dziś
831 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-08-24 do dziś
932 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2006-08-24 do dziś
1033 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW2006-08-24 do dziś
1134 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP2006-08-24 do dziś
1215 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2006-08-24 do dziś
1335 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2006-08-24 do dziś
1436 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-08-24 do dziś
1537 PRZETWARZANIE ODPADÓW2006-08-24 do dziś
1640 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ2006-08-24 do dziś
1741 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY2006-08-24 do dziś
1845 BUDOWNICTWO2006-08-24 do dziś
1950 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-08-24 do dziś
2051 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2006-08-24 do dziś
2155 HOTELE I RESTAURACJE2006-08-24 do dziś
2260 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2006-08-24 do dziś
2317 WŁÓKIENNICTWO2006-08-24 do dziś
2461 TRANSPORT WODNY2006-08-24 do dziś
2563 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2006-08-24 do dziś
2664 2 TELEKOMUNIKACJA2006-08-24 do dziś
2765 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH2006-08-24 do dziś
2866 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ2006-08-24 do dziś
2967 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I UBEZPIECZENIAMI2006-08-24 do dziś
3070 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2006-08-24 do dziś
3171 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-08-24 do dziś
3272 INFORMATYKA2006-08-24 do dziś
3373 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA2006-08-24 do dziś
3418 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH2006-08-24 do dziś
3574 DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA2006-08-24 do dziś
3680 EDUKACJA2006-08-24 do dziś
3785 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA2006-08-24 do dziś
3890 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2006-08-24 do dziś
3991 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-08-24 do dziś
4092 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2006-08-24 do dziś
4193 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2006-08-24 do dziś
4252 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-08-24 do dziś
4319 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2006-08-24 do dziś
4420 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2006-08-24 do dziś
4521 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU2006-08-24 do dziś
4622 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2006-08-24 do dziś
4724 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH2006-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów