„L&H IMPORT-EXPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000262395
Numer REGON: 140652292
Numer NIP: 1231090989
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2013-05-25
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/12778/13/321]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-08-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140652292 NIP 12310909892007-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„L&H IMPORT-EXPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-08-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA2006-08-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica NADRZECZNA nr domu 16A nr lokalu D 15-3 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2006-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.07.2006 R. PRZED NOTARIUSZEM MIROSŁAWĄ STACHYRA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 6492/20062006-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHENG2006-08-22 do dziś
2. ImionaYAMAN2006-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁOTYCH2006-08-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-08-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIU2006-08-22 do dziś
2. ImionaHAI2006-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000 ZŁOTYCH2006-08-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-08-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2006-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2006-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHENG2006-08-22 do dziś
2. ImionaYAMAN2006-08-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2006-08-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIU2006-08-22 do dziś
2. ImionaHAI2006-08-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2006-08-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2006-08-22 do dziś
252 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2006-08-22 do dziś
355 30 A RESTAURACJE2006-08-22 do dziś
460 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2006-08-22 do dziś
563 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2006-08-22 do dziś
663 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2006-08-22 do dziś
774 40 Z REKLAMA2006-08-22 do dziś
852 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2006-08-22 do dziś
919 30 PRODUKCJA OBUWIA2006-08-22 do dziś
1018 2 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ2006-08-22 do dziś
1117 7 PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH I ODZIEŻY DZIANEJ2006-08-22 do dziś
1251 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2006-08-22 do dziś
1351 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2006-08-22 do dziś
1451 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2006-08-22 do dziś
1551 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2006-08-22 do dziś
1651 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2006-08-22 do dziś
1751 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2006-08-22 do dziś
1851 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2006-08-22 do dziś
1952 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2006-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2007 okres 01.10.2006-31.12.20062007-07-11 do dziś
2data złożenia 18.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
3data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
4data złożenia 09.05.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-05-25 do dziś
5data złożenia 09.05.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-05-25 do dziś
6data złożenia 09.05.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2006-31.12.20062007-07-11 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112013-05-25 do dziś
501.01.2010 - 31.12.20102013-05-25 do dziś
601.01.2009 - 31.12.20092013-05-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.10.2006-31.12.20062007-07-11 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112013-05-25 do dziś
501.01.2010 - 31.12.20102013-05-25 do dziś
601.01.2009 - 31.12.20092013-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów