CUPRIAK DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000262392
Numer REGON: 140662681
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-07-04
Sygnatura akt[RDF/400472/22/644]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-08-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140662681 NIP 53423358642012-12-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUPRIAK DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA2006-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-08-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina GRODZISK MAZOWIECKI miejscowość GRODZISK MAZOWIECKI2022-01-26 do dziś
2. Adresmiejscowość GRODZISK MAZOWIECKI ulica UL. OBROŃCÓW GETTA nr domu 19/27 nr lokalu 35 kod pocztowy 05-825 poczta GRODZISK MAZOWIECKI kraj POLSKA 2022-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki18 SIERPNIA 2006 ROKU2006-08-22 do dziś
204.12.2012 ZMIENIONO PAR. 1, 5, 8, 11 18.12.2012 ZMIENIONO PAR. 52012-12-27 do dziś
325.11.2021 ZMIENIONO PAR. 4, 52022-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUPRIAK MAKOWSKA2012-12-27 do dziś
2. ImionaMARTYNA ŁUCJA2006-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-12-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-12-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-08-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUPRIAK2006-08-22 do dziś
2. ImionaHUBERT PATRYK2006-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-08-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2006-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUPRIAK MAKOWSKA2012-12-27 do dziś
2. ImionaMARTYNA ŁUCJA2006-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUPRIAK2006-08-22 do dziś
2. ImionaHUBERT PATRYK2006-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-12-27 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-12-27 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-12-27 do dziś
443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-12-27 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-12-27 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-12-27 do dziś
743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-12-27 do dziś
843 31 Z TYNKOWANIE2012-12-27 do dziś
943 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2012-12-27 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów