MEDIA DEI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000262376
Numer REGON: 140658120
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-08-21
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2007-07-24
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/19059/7/881]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-08-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMEDIA DEI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-08-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-08-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BIEŻANOWSKA nr domu 7 kod pocztowy 02-655 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 26 LIPCA 2006 R., PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ ŁĘ- CZYCKĄ W KANCELARII PRZY UL. MICKIEWICZA 22 M. 4 W WARSZAWIE, ZA NUMEREM REPERTORIUM A 5047/20062006-08-21 do dziś
212.09.2006 R., REP. A NR 15220/2006, NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZYK. KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY UL. DŁUGIEJ 31. ZMIENIONO §§: 1, 4, 6, 8 ORAZ OD 12 DO 24.2006-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-08-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANUSZKIEWICZ2006-09-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2006-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 ZŁOTYCH2006-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-09-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIA2006-09-27 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW MAREK2006-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000 ZŁOTYCH2006-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-09-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1200000,00 ZŁ2006-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-08-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2006-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIESZEK2006-09-27 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2006-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-09-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEKIELI2006-08-21 do dziś
2. ImionaROBERT JAN2006-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-08-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNY2006-08-21 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ROBERT2006-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-08-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUDALA2006-08-21 do dziś
2. ImionaJOLANTA ELŻBIETA2006-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoANUSZKIEWICZ2006-11-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2006-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-11-23 do dziś
21. NazwiskoRACHOŃ2006-11-23 do dziś
2. ImionaJOANNA2006-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-11-23 do dziś
31. NazwiskoKANIA2006-11-23 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW MAREK2006-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-11-23 do dziś
41. NazwiskoKANIA2006-11-23 do dziś
2. ImionaMARIA MAŁGORZATA2006-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy160 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2006-08-21 do dziś
260 31 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2006-08-21 do dziś
363 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT, POZOSTAŁA2006-08-21 do dziś
464 20 TELEKOMUNIKACJA2006-08-21 do dziś
572 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2006-08-21 do dziś
672 30 PRZETWARZANIE DANYCH2006-08-21 do dziś
772 40 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2006-08-21 do dziś
872 60 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ.2006-08-21 do dziś
974 40 REKLAMA2006-08-21 do dziś
1074 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2006-08-21 do dziś
1122 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2006-08-21 do dziś
1274 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-08-21 do dziś
1380 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2006-08-21 do dziś
1492 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO2006-08-21 do dziś
1592 3 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA2006-08-21 do dziś
1692 40 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2006-08-21 do dziś
1792 5 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA2006-08-21 do dziś
1892 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2006-08-21 do dziś
1992 7 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA2006-08-21 do dziś
2022 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2006-08-21 do dziś
2121 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2006-08-21 do dziś
2251 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2006-08-21 do dziś
2351 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2006-08-21 do dziś
2452 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-08-21 do dziś
2552 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-08-21 do dziś
2652 6 HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2006-08-21 do dziś
2722 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2006-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2007 okres 12.09.2006 -31.12.20062007-07-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.09.2006 -31.12.20062007-07-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.09.2006 -31.12.20062007-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów