BURBANK IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000262306
Numer REGON: 020333068
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-08-21
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-11-16
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/26159/18/780]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-08-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURBANK IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-08-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina STARE BOGACZOWICE miejscowość JABŁÓW2006-08-21 do dziś
2. Adresmiejscowość JABŁÓW ulica GŁÓWNA nr domu 27 kod pocztowy 58-371 poczta BOGUSZÓW-GORCE kraj POLSKA 2006-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 17 LIPCA 2006 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W WAŁBRZYCHU PRZY UL. M. KONOPNICKIEJ 14 PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ DEMSKĄ-GNAT, REPERTORIUM A NR 4836/2006.2006-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-08-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWROŃSKA2006-08-21 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2006-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2006-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-08-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego70000,00 ZŁ2006-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-08-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2006-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKI2006-08-21 do dziś
2. ImionaALEKSANDER RYSZARD2006-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-08-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 31 SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2006-08-21 do dziś
251 45 SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2006-08-21 do dziś
351 46 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2006-08-21 do dziś
451 47 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2006-08-21 do dziś
551 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2006-08-21 do dziś
651 54 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2006-08-21 do dziś
751 55 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2006-08-21 do dziś
851 56 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2006-08-21 do dziś
951 85 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2006-08-21 do dziś
1051 9 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2006-08-21 do dziś
1151 35 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-08-21 do dziś
1251 36 SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2006-08-21 do dziś
1351 37 SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2006-08-21 do dziś
1451 39 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-08-21 do dziś
1551 41 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2006-08-21 do dziś
1651 42 SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2006-08-21 do dziś
1751 43 SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO- TELEWIZYJNYCH2006-08-21 do dziś
1851 44 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2006-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.11.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów