„EWEN ELEWACJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-26 godz. 06:35:16
Numer KRS: 0000262273
Numer REGON: 140594181
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2008-06-23
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/8681/8/167]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-08-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140594181 NIP 52725153242007-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWEN ELEWACJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-08-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość ŁOMIANKI2007-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOMIANKI ulica SZPITALNA nr domu 8C kod pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA 2007-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„EWEN ELEWACJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WARSZAWIE2007-11-12 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-11-12 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PRZYCE nr domu 23C kod pocztowy 01-266 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-11-12 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 20.06.2006 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ ALICJĘ JANOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. NOWOLIPKI 27 B LOK. 3 W WARSZAWIE. REP. NR A-6104/2006.2006-08-22 do dziś
222.01.2007 R., A-362/2007, KANCELARIA NOTARIALNA MARIA ALICJA JANOWSKA UL. NOWOLIPKI 27 B LOK. 3 WARSZAWA 01-010 PARAGRAF 3 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE PARAGRAF 9 PKT 3 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE W PARAGRAFIE 9 DODAJE SIĘ PKT 4.2007-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORZELAK2008-06-23 do dziś
2. ImionaRAFAŁ LESZEK2008-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.0002008-06-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-06-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORZELAK2006-08-22 do dziś
2. ImionaRAFAŁ LESZEK2006-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-08-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKOŃCZANIE KAMIENIA OZDOBNEGO I KAMIENI DLA BUDOWNICTWA2006-08-22 do dziś
228 75 B PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2006-08-22 do dziś
345 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2006-08-22 do dziś
445 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-08-22 do dziś
545 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2006-08-22 do dziś
645 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-08-22 do dziś
745 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2006-08-22 do dziś
845 43 B SZTUKATORSTWO2006-08-22 do dziś
945 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2006-08-22 do dziś
1051 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2006-08-22 do dziś
1151 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2006-08-22 do dziś
1226 82 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-08-22 do dziś
1374 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2006-08-22 do dziś
1492 52 B OCHRONA ZABYTKÓW2006-08-22 do dziś
1593 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-08-22 do dziś
1670 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-08-22 do dziś
1728 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-08-22 do dziś
1828 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2006-08-22 do dziś
1928 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2006-08-22 do dziś
2028 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2006-08-22 do dziś
2128 62 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2006-08-22 do dziś
2228 73 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU2006-08-22 do dziś
2328 74 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2006-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2007 okres 20062007-09-03 do dziś
2data złożenia 24.04.2008 okres 2007 ROK2008-04-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120062007-09-03 do dziś
22007 ROK2008-04-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120062007-09-03 do dziś
22007 ROK2008-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów