„GT CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000262073
Numer REGON: 320252395
Numer NIP: 6711738453
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-08-16
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-09-28
Sygnatura akt[RDF/427383/22/590]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-08-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GT CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2006-08-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-08-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina KOŁOBRZEG miejscowość KOŁOBRZEG2008-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KOŁOBRZEG ulica UL. KORALOWA nr domu 5 kod pocztowy 78-100 poczta KOŁOBRZEG kraj POLSKA 2018-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.07.2006 R., NR REPERTORIUM 5378/2006, NOTARIUSZ ELŻBIETA WADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE2006-08-16 do dziś
206-08-2008 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA WADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNAW PILE, NR REP. „A” 15735/2008, § 2, 6, 14.2008-11-26 do dziś
326.03.2014 R. REPERTORIUM A NR 1646/2014, NOTARIUSZ MIROSŁAW PRACZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KOSZALINIE; ZMIANA § 7 I § 82014-04-28 do dziś
410.07.2015R. REP. A NR 8517/2015, NOTARIUSZ WOJCIECH MAREK ZALESKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KOŁOBRZEGU, ZMIANA §6 UMOWY2015-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-08-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEGLER2006-08-16 do dziś
2. ImionaDAMIAN TADEUSZ2006-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000, 00 ZŁ2014-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-08-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMNY2020-07-22 do dziś
2. ImionaJAKUB GERARD2020-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WYNOSZĄCEJ 40.000,00 ZŁ2020-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego80000,00 ZŁ2014-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120000,00 ZŁ2014-04-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-08-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2006-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMNY2006-08-16 do dziś
2. ImionaJACEK MICHAŁ2006-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-08-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEGLER2006-08-16 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ELŻBIETA2006-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2006-08-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-07-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2015-07-28 do dziś
233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2015-07-28 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-07-28 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-07-28 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-07-28 do dziś
650 TRANSPORT WODNY2015-07-28 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-07-28 do dziś
860 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2015-07-28 do dziś
961 TELEKOMUNIKACJA2015-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2007 okres 05.07.2006 R.-31.12.2006 R.2007-04-03 do dziś
2data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-30 do dziś
3data złożenia 19.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-23 do dziś
4data złożenia 04.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-08 do dziś
5data złożenia 15.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
6data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
7data złożenia 14.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-18 do dziś
8data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
9data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
10data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
11data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
12data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
13data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
14data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
15data złożenia 27.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
16data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.07.2006 R.-31.12.2006 R.2007-04-03 do dziś
201.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-30 do dziś
301.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-23 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-08 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
601.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.07.2006 R.-31.12.2006 R.2007-04-03 do dziś
201.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-30 do dziś
301.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-23 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-08 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
601.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów