BUDNEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000261916
Numer REGON: 020345580
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-08-11
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/214148/20/345]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-08-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDNEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2014-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-08-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat STARACHOWICKI gmina STARACHOWICE miejscowość STARACHOWICE2008-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość STARACHOWICE ulica I. KRASICKIEGO nr domu 1A kod pocztowy 27-200 poczta STARACHOWICE kraj POLSKA 2008-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.07.2006 R. NOTARIUSZ PAWEŁ GANDŻA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 4/1, REPERTORIUM A NUMER 2916/20062006-08-11 do dziś
201.04.2008 R. NOTARIUSZ PAWEŁ GANDŻA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 4/1, REP. A NR 1731/2008. ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI.2008-11-12 do dziś
326.01.2009 R. -REP. A 250/2009, NOTARIUSZ PAWEŁ GANDŻA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIEBODZKA 4/1 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI; ZMIENIONO: § 6, W § 6 DODANO UST. 3.2009-03-23 do dziś
419.06.2012 R., REP. A 6216/2012, NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 51 B - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO: § 17.2012-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-08-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEDZIC2006-08-11 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2006-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 (TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2006-08-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-08-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„R I J REALIZACJA INWESTYCJI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-08-11 do dziś
4. Numer KRS0000245313 2006-08-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2006-08-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-08-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-08-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2006-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEDZIC2006-08-11 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2006-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-08-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODRYGAJŁO2006-08-11 do dziś
2. ImionaJERZY JULIAN2006-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-08-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-03-23 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-03-23 do dziś
368 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2009-03-23 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-03-23 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-03-23 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-03-23 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-03-23 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-03-23 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-03-23 do dziś
1072 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-03-23 do dziś
1173 1 REKLAMA2009-03-23 do dziś
1274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-03-23 do dziś
1374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-23 do dziś
1477 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-03-23 do dziś
1580 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2009-03-23 do dziś
1680 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2009-03-23 do dziś
1780 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2009-03-23 do dziś
1881 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-03-23 do dziś
1981 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2009-03-23 do dziś
2081 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-03-23 do dziś
2182 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-23 do dziś
2287 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2009-03-23 do dziś
2387 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2009-03-23 do dziś
2491 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2009-03-23 do dziś
2591 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2009-03-23 do dziś
2692 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2009-03-23 do dziś
2701 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2009-03-23 do dziś
2801 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH2009-03-23 do dziś
2901 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN2009-03-23 do dziś
3001 4 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2009-03-23 do dziś
3101 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2009-03-23 do dziś
3201 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2009-03-23 do dziś
3301 70 Z ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2009-03-23 do dziś
3402 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2009-03-23 do dziś
3502 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2009-03-23 do dziś
3602 30 Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA2009-03-23 do dziś
3702 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2009-03-23 do dziś
3803 1 RYBOŁÓWSTWO2009-03-23 do dziś
3903 2 CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH2009-03-23 do dziś
4008 1 WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY2009-03-23 do dziś
4108 9 GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-03-23 do dziś
4209 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2009-03-23 do dziś
4316 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2009-03-23 do dziś
4416 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-03-23 do dziś
4518 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2009-03-23 do dziś
4618 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-03-23 do dziś
4722 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-03-23 do dziś
4823 1 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA2009-03-23 do dziś
4923 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH2009-03-23 do dziś
5023 3 PRODUKCJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2009-03-23 do dziś
5123 4 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PORCELANY I CERAMIKI2009-03-23 do dziś
5223 5 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU2009-03-23 do dziś
5323 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2009-03-23 do dziś
5423 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-23 do dziś
5524 41 Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH2009-03-23 do dziś
5624 45 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH2009-03-23 do dziś
5724 54 B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-03-23 do dziś
5825 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2009-03-23 do dziś
5925 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2009-03-23 do dziś
6025 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-23 do dziś
6126 80 Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-03-23 do dziś
6230 1 PRODUKCJA STATKÓW I ŁODZI2009-03-23 do dziś
6332 11 Z PRODUKCJA MONET2009-03-23 do dziś
6432 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2009-03-23 do dziś
6532 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-23 do dziś
6635 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2009-03-23 do dziś
6736 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2009-03-23 do dziś
6837 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2009-03-23 do dziś
6938 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-03-23 do dziś
7038 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-03-23 do dziś
7138 3 ODZYSK SUROWCÓW2009-03-23 do dziś
7239 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2009-03-23 do dziś
7341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-03-23 do dziś
7441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-03-23 do dziś
7542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-03-23 do dziś
7643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-03-23 do dziś
7746 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2009-03-23 do dziś
7846 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2009-03-23 do dziś
7946 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2009-03-23 do dziś
8046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-03-23 do dziś
8147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2009-03-23 do dziś
8249 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2009-03-23 do dziś
8350 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2009-03-23 do dziś
8450 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2009-03-23 do dziś
8551 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2009-03-23 do dziś
8652 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2009-03-23 do dziś
8752 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-03-23 do dziś
8855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-03-23 do dziś
8955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-03-23 do dziś
9055 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2009-03-23 do dziś
9156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-03-23 do dziś
9258 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2009-03-23 do dziś
9358 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2009-03-23 do dziś
9459 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2009-03-23 do dziś
9559 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-03-23 do dziś
9662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-03-23 do dziś
9763 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-03-23 do dziś
9863 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-03-23 do dziś
9964 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-03-23 do dziś
10064 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-03-23 do dziś
10164 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2009-03-23 do dziś
10264 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-03-23 do dziś
10365 1 UBEZPIECZENIA2009-03-23 do dziś
10465 20 Z REASEKURACJA2009-03-23 do dziś
10565 30 Z FUNDUSZE EMERYTALNE2009-03-23 do dziś
10666 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-03-23 do dziś
10766 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2009-03-23 do dziś
10866 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2009-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.08.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
2data złożenia 04.07.2012 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2012-08-30 do dziś
3data złożenia 04.07.2012 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2012-08-30 do dziś
4data złożenia 04.07.2012 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2012-08-30 do dziś
5data złożenia 04.07.2012 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2012-08-30 do dziś
6data złożenia 04.07.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
7data złożenia 01.08.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-12 do dziś
8data złożenia 24.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 10.04.20142015-11-16 do dziś
9data złożenia 24.08.2015 okres OD 11.04.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
10data złożenia 06.11.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-07 do dziś
11data złożenia 06.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
12data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
13data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
14data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
2OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2012-08-30 do dziś
3OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2012-08-30 do dziś
4OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2012-08-30 do dziś
5OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2012-08-30 do dziś
6OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
7OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
2OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2012-08-30 do dziś
3OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2012-08-30 do dziś
4OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2012-08-30 do dziś
5OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2012-08-30 do dziś
6OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
7OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-12 do dziś
8OD 11.04.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-07 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU nr VIII GU 56/14 data 11.04.20142014-04-29 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2014-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMKOWSKI2014-04-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-29 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów