A.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000261597
Numer REGON: 140641466
Numer NIP: 5242582362
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-08-04
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2018-07-09
Sygnatura akt[RDF/339272/18/146]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-08-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140641466 NIP 52425823622007-11-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-08-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-08-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻELAZNA nr domu 87 nr lokalu 202 kod pocztowy 00-879 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DN. 13.04.2006 R. -NOTARIUSZ TAMARA JOANNA ŻURAKOWSKA, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 5331/2006;2006-08-04 do dziś
21) 18.04.2007 R., REPERTORIUM A NR 858/2007, NOTARIUSZ PIOTR MACIEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. PUŁAWSKIEJ NR 14 W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 24 UMOWY SPÓŁKI 2) 19.04.2007 R., REPERTORIUM A NR 885/2007, NOTARIUSZ PIOTR MACIEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. PUŁAWSKIEJ NR 14 W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 24 UMOWY SPÓŁKI2007-11-05 do dziś
319.04.2013 R., REP. A NR 579/2013, NOTARIUSZ PIOTR MACIEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA UL. PUŁAWSKA 14 02-512 WARSZAWA; ZMIENONO § 6 I § 11, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2013-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-08-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUSKI2009-09-21 do dziś
2. ImionaJERZY ALEKSANDER2009-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2009-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-09-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-08-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE I OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA: -KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO, ALBO -KAŻDY PROKURENT SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO2007-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUSKI2015-12-30 do dziś
2. ImionaJERZY ALEKSANDER2015-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-05-16 do dziś
280 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2015-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy180 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2015-12-30 do dziś
233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2015-12-30 do dziś
337 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2015-12-30 do dziś
438 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2015-12-30 do dziś
542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-12-30 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-12-30 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2015-12-30 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2015-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-15 do dziś
2data złożenia 12.08.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-09-21 do dziś
3data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
4data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-08 do dziś
5data złożenia 30.05.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-06 do dziś
6data złożenia 22.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-04-26 do dziś
7data złożenia 10.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-16 do dziś
8data złożenia 17.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-26 do dziś
9data złożenia 08.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
10data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
11data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-07-15 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072009-09-21 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-08 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-06-06 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-04-26 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-26 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072009-09-21 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-08 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-06-06 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-04-26 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-26 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów