„BULIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000261256
Numer REGON: 140788962
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-08-02
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2015-07-27
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/36554/15/177]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-08-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140788962 NIP 52427289662013-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BULIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-08-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-08-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-08-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica TUŻYCKA nr domu 8 nr lokalu 6 kod pocztowy 03-683 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 14.07.2006 R., SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA BŁASZCZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. DŁUGA 31, REP. A NR 12020/20062006-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-08-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULIK2012-01-09 do dziś
2. ImionaKATARZYNA PATRYCJA2012-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały336 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 168 000 ZŁOTYCH2014-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULIK2012-01-09 do dziś
2. ImionaJACEK TADEUSZ2012-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały264 UDZIAŁY PO 500,00(PIĘĆSET ZŁOTYCH) ŁĄCZNIE STO TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĘCE ZŁOTYCH2013-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2013-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-08-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2006-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULIK2006-08-02 do dziś
2. ImionaBOGDAN MIECZYSŁAW2006-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-08-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-08-02 do dziś
270 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2006-08-02 do dziś
374 40 Z REKLAMA2006-08-02 do dziś
474 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2006-08-02 do dziś
515 82 Z PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I CIASTKARSKICH O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI2006-08-02 do dziś
615 88 Z PRODUKCJA ODŻYWEK ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2006-08-02 do dziś
715 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-08-02 do dziś
815 84 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2015-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy151 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRY, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2015-07-27 do dziś
271 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZADZEŃ2015-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-17 do dziś
2data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
4data złożenia 03.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-10-17 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-10-17 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów