BONEK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000261195
Numer REGON: 120297760
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-07-17
Sygnatura akt[RDF/407621/22/806]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONEK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA2006-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2006-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO nr domu 18 kod pocztowy 31-709 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2006-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112-07-20062006-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONEK2006-07-31 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2006-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-07-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-07-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-07-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONEK2006-07-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2006-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2006-07-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-07-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MAJĄCY PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W ZAKRESIE SPRAW NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁEGO ZARZĄDU. W PRZYPADKU SPRAW PRZEKRACZAJĄCYCH CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU -PRZEZ CO ROZUMIE SIĘ NABYWANIE PRAW LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI POWYŻEJ 1.000.000 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW, MAJĄCYCH PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.2006-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONEK2006-07-31 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2006-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONEK2006-07-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2006-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-07-31 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-07-31 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-16 do dziś
2data złożenia 16.07.2010 okres 20092010-09-08 do dziś
3data złożenia 01.08.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-30 do dziś
4data złożenia 10.12.2012 okres 01.01.2011 31.12.20112013-01-14 do dziś
5data złożenia 30.12.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-13 do dziś
6data złożenia 06.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-20 do dziś
7data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-14 do dziś
8data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-14 do dziś
9data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
10data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
11data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-30 do dziś
12data złożenia 20.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
13data złożenia 04.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-04 do dziś
14data złożenia 17.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008-31.12.20082009-09-16 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-20 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-14 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-31 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów