FIRMA BUDOWLANO-INWESTYCYJNA TAKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000261059
Numer REGON: 120334403
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-06-10
Sygnatura akt[RDF/496211/23/656]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-09-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120334403 NIP 67722812552007-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA BUDOWLANO-INWESTYCYJNA TAKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-09-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2006-09-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica AL.KIJOWSKA nr domu 24 nr lokalu LU 6 kod pocztowy 30-079 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2008-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.06.2006 R., NOTARIUSZ MACIEJ KUŁAKOWSKI, KANC. NOT. W KRAKOWIE, REP. A NR 7057/2006 -UMOWA SPÓŁKI 14.07.2006 R., NOTARIUSZ MACIEJ KUŁAKOWSKI, KANC. NOT. W KRAKOWIE, REP. A NR 8144/2006 -WYKREŚLENIE § 10 UMOWY SPÓŁKI 06.09.2006 R., NOTARIUSZ MACIEJ KUŁAKOWSKI, KANC. NOT. W KRAKOWIE, REP. A NR 9905/2006 -ZMIANA § 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2006-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-09-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARCZYŃSKI2006-09-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JERZY2006-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.500,00 ZŁ2019-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZYZGIEWICZ2019-01-30 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.000,00 ZŁ2019-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2006-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-09-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2006-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARCZYŃSKI2013-09-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JERZY2013-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDRZYZGIEWICZ2019-01-30 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-01-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-01-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-01-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-01-30 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-01-30 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-01-30 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-01-30 do dziś
552 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2019-01-30 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-01-30 do dziś
746 76 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2019-01-30 do dziś
846 77 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2019-01-30 do dziś
947 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2007 okres ROK 20062007-09-10 do dziś
2data złożenia 08.12.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-12-22 do dziś
3data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-27 do dziś
4data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-05 do dziś
5data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-13 do dziś
6data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-17 do dziś
7data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
8data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
9data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
10data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
11data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
12data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
13data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
14data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
15data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
16data złożenia 28.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-28 do dziś
17data złożenia 10.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-10 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009-31.12.20092010-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20062007-09-10 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-12-22 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-27 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-08-05 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-07-13 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-08-17 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-28 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20062007-09-10 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-12-22 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-27 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-08-05 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-07-13 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-08-17 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-28 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów