ADS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000261046
Numer REGON: 021919787
Numer NIP: 8961530967
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-07-28
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-06-07
Sygnatura akt[RDF/495287/23/475]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-07-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaADS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-07-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-01-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GRANICZNA nr domu 22 kod pocztowy 54-530 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.07.2006 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA RADOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. TĘCZOWA 11/5, REPERTORIUM A NR 5221/2006.2006-07-28 do dziś
213.07.2012 R., ASESOR NOTARIALNY ALEKSANDRA KOLIŃSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA GERARDA BORACZEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. RUSKA 61, REPERTORIUM A NUMER 4479/2012, ZMIENIONO: § 4; § 18 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI.2012-09-14 do dziś
322.08.2012 R., ASESOR NOTARIALNY ALEKSANDRA FELCENLOBEN ZASTĘPCA NOTARIUSZA GERARDA BORACZEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. RUSKA 61, REPERTORIUM A NUMER 4937/2012, ZMIENIONO: § 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2012-09-18 do dziś
422.12.2017 R. REPERTORIUM A NR 1829/2017 PRZED NOTARIUSZEM MACIEJEM MARSZAŁEM W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. PURKYNIEGO 1 WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2018-01-18 do dziś
517.02.2023 R. REPERTORIUM A NR 509/2023 PRZED NOTARIUSZEM MAGDALENĄ PUDŁO - ROKITĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 49/2 WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 2 UST. 1 I 2 ORAZ DOPISANO 3.2023-05-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-07-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-07-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEPA2006-07-28 do dziś
2. ImionaDANUTA BARBARA2006-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 (DWDZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 24.000 (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2006-07-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-07-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEPA2022-06-08 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2022-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2022-06-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-07-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ: -PREZES ZARZADU SAMODZIELNIE; -DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE; -JEDEN CZŁOWIEK ZARZADU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE WRAZ Z PROKURENTEM.2012-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEPA2014-08-27 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2014-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-08-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEPA2014-04-10 do dziś
2. ImionaDANUTA BARBARA2014-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRZEPA2018-06-21 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ STANISŁAW2018-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-06-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-09-14 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-09-14 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-14 do dziś
481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-09-14 do dziś
581 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-09-14 do dziś
681 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2012-09-14 do dziś
781 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-09-14 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-14 do dziś
971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2021-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.09.2012 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2012-09-18 do dziś
2data złożenia 05.09.2012 okres 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2012-09-18 do dziś
3data złożenia 05.09.2012 okres 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2012-09-18 do dziś
4data złożenia 05.09.2012 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-09-18 do dziś
5data złożenia 05.09.2012 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-09-18 do dziś
6data złożenia 05.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-18 do dziś
7data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-05 do dziś
8data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
9data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
10data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
11data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
12data złożenia 20.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-20 do dziś
13data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
15data złożenia 22.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
16data złożenia 21.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
17data złożenia 07.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2012-09-18 do dziś
201.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2012-09-18 do dziś
301.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2012-09-18 do dziś
401.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-09-18 do dziś
501.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-09-18 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-18 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-05 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-20 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2012-09-18 do dziś
201.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2012-09-18 do dziś
301.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2012-09-18 do dziś
401.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-09-18 do dziś
501.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-09-18 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-18 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-05 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-20 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów