GRUPA WAN-DEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000260832
Numer REGON: 120295873
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-07-20
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-10-21
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/40907/16/763]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-07-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA WAN-DEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-07-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-07-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2006-07-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica MALBORSKA nr domu 107 kod pocztowy 30-624 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2006-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112 CZERWIEC 2006 NOTARIUSZ JULITA WIRSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. WADOWICKA 12, REPERTORIUM A NR 1281/20062006-07-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-07-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-07-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2006-07-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ LUCJAN2006-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000, -2006-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-07-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport135000,00 ZŁ2006-07-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-07-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CŻŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2006-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2006-07-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ LUCJAN2006-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2006-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 23 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2006-07-20 do dziś
270 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2006-07-20 do dziś
374 40 Z REKLAMA2006-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2007 okres 20.07.2006-31.12.20062007-08-08 do dziś
2data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-18 do dziś
3data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-11-05 do dziś
4data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-20 do dziś
5data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-01 do dziś
6data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
7data złożenia 20.06.2013 okres 2012 R.2013-07-10 do dziś
8data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-11-05 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-09-20 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-09-01 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
52012 R.2013-07-10 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.07.2006-31.12.20062007-08-08 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-18 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-11-05 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-09-20 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-09-01 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
72012 R.2013-07-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów