„BUSZREM - NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-17 godz. 12:47:44
Numer KRS: 0000260753
Numer REGON: 140632929
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-07-20
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-09-16
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/22549/20/556]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-07-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSZREM NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-07-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-07-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI gmina M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI2007-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ulica ŻWIRKI nr domu 9 kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA 2007-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129 MAJA 2006 ROKU, NOTARIUSZ PIOTR LELENTAL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI PRZY UL. NARUTOWICZA 24 ZA NR REPERTORIUM A NR 2599/2006. 07.07.2006 ROKU, NOTARIUSZ PIOTR LELENTAL W WARSZAWIE, REP. A NR 3161/06, ZMIANA: §12 PKT 1 UMOWY.2006-07-20 do dziś
226.11.2007 R., REP. A NR 6529/07, NOTARIUSZ PIOTR LELENTAL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, UL. NARUTOWICZA 24, ZMIANA § 2 PKT 2.32007-12-21 do dziś
316.01.2009 R., REPERTORIUM A NR 301/2009, NOTARIUSZ JANUSZ KOZŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI2009-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-07-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-07-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSZREM SPÓŁKA AKCYJNA2009-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5907578322007-12-21 do dziś
4. Numer KRS0000305285 2009-02-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2007-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-12-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-07-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2006-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSZEWSKI2006-07-20 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JERZY2006-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-07-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKI2006-07-20 do dziś
2. ImionaPAWEŁ TADEUSZ2006-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZZES ZARZĄDU2006-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-02-16 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-02-16 do dziś
323 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2009-02-16 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-02-16 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-02-16 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-02-16 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-16 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-02-16 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-02-16 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.02.2008 okres 20.07.2006 -31.12.20062008-02-26 do dziś
2data złożenia 12.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-17 do dziś
3data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
4data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-06 do dziś
5data złożenia 29.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-20 do dziś
6data złożenia 23.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
7data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-25 do dziś
8data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
9data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-15 do dziś
10data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
11data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
12data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
13data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
14data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.07.2006 -31.12.20062008-02-26 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-17 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-08-06 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-20 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-25 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.07.2006 -31.12.20062008-02-26 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-17 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-08-06 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-20 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-25 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów