EREWAŃ-ARARAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000260682
Numer REGON: 120295005
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2012-11-19
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/26971/12/4]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-07-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP1202950052006-10-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEREWAŃ-ARARAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-07-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina NIEPOŁOMICE miejscowość NIEPOŁOMICE2006-07-21 do dziś
2. Adresmiejscowość NIEPOŁOMICE ulica BOCHEŃSKA nr domu 35 kod pocztowy 32-005 poczta NIEPOŁOMICE kraj POLSKA 2006-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 04.05.2006 R. PRZED NOTARIUSZEM MARTĄ ĆMIKIEWICZ-IGNASIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. MARTA ĆMIKIEWICZ-IGNASIK, EWA ŻOCHOWSKA-ZALEWSKA W KRAKOWIE, REPERTORIUM 1790/20062006-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-07-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMESROYAN2006-07-21 do dziś
2. ImionaVOSKEHAT2006-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ2006-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-07-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARSEGHYAN2006-07-21 do dziś
2. ImionaARMEN2006-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ2006-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-07-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-07-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2006-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARSEGHYAN2006-07-21 do dziś
2. ImionaARMEN2006-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2006-07-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-07-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMESROYAN2006-10-30 do dziś
2. ImionaVOSKEHAT2006-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2006-10-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2006-07-21 do dziś
251 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2006-07-21 do dziś
352 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-07-21 do dziś
452 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-07-21 do dziś
552 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-07-21 do dziś
655 30 A RESTAURACJE2006-07-21 do dziś
755 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2006-07-21 do dziś
855 40 Z BARY2006-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.12.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-01-16 do dziś
2data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-11-19 do dziś
3data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2010-11-19 do dziś
4data złożenia 05.11.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072009-01-16 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-11-19 do dziś
301.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-11-19 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072009-01-16 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-11-19 do dziś
301.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2010-11-19 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów