DWELL WELL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000260477
Numer REGON: 140444381
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2021-08-05
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/47538/21/206]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-07-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140444381 NIP 70100456402008-02-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDWELL WELL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-07-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-09-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SOLEC nr domu 63 kod pocztowy 00-409 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.02.2006 R. -BEATA TURKOT NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. KRUCZEJ 16/22, REP. A NR 721/20062006-07-14 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 KWIETNIA 2008 R., REP. A NR 5916/2008, NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI -KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. BRACKIEJ 18 LOK. 5,00-028 WARSZAWA. ZMIIENIONO: PARAGRAF 8 UST. 1, PARAGRAF 17, PARAGRAF 19, PARAGRAF 20, PARAGRAF 25, PARAGRAF 26.2008-05-30 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.05.2011, REP. A NR 6450/2011, NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 2, § 25 -TREŚĆ OZNACZONA ZOSTAŁA JAKO UST. 1, ZAŚ PUNKTY OZNACZONE LITERAMI OD M) DO X) OZNACZONE ZOSTAŁY LITERAMI OD A) DO L), W § 25 SKREŚLONY ZOSTAŁ PKT L), W § 25 DODANY ZOSTAŁ UST. 2 I 32011-06-14 do dziś
416.04.2012 R., REP. A NR 4169/2012 -JOLANTA GARDOCKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA: § 12, § 20 UST. 22012-04-25 do dziś
528 LISTOPADA 2016 ROKU, REP. A NR 7125/2016, NOTARIUSZ DOROTA CIECHOMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 2 ORAZ § 122017-01-10 do dziś
627 LIPCA 2017 ROKU, REP. A NR 5097/2017, NOTARIUSZ DOROTA CIECHOMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 8 UST. 1, § 12 ORAZ § 20 UST. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2017-10-03 do dziś
717.07.2019 R., REP. A NR 4942/2019, NOTARIUSZ EWELINA STYGAR - JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 2, § 8 UST. 1 PKT 3, PKT 18, SKREŚLENIE § 8 UST. 1 PKT 32, PKT 33, PKT 34, ZMIANA § 13 UST. 3, § 15, § 19, § 20 UST. 1, § 25 UST. 1 LIT. K, § 26, SKREŚLENIE § 292019-08-23 do dziś
828.11.2019 R., REP. A NR 6194/2019, NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA TREŚCI § 2, § 9, § 12, § 142019-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-07-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNDAMENTAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA2017-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0106053912017-01-10 do dziś
4. Numer KRS0000308847 2017-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2017-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTANGRAM SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0013362512019-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000312957 2019-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁOTYCH2019-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWELL WELL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1404443522019-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000263876 2019-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH2019-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNDAMENTAL IMMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0156767282019-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000198896 2019-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH2019-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego220000,00 ZŁ2019-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1170000,00 ZŁ2019-12-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĘ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.2017-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCZEWICA2019-12-30 do dziś
2. ImionaARTUR WIESŁAW2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-05-30 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-05-30 do dziś
343 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2008-05-30 do dziś
477 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2008-05-30 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-05-30 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-05-30 do dziś
777 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-05-30 do dziś
871 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-05-30 do dziś
973 1 REKLAMA2008-05-30 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.05.2008 okres 21.02.2006 -31.12.20062008-05-30 do dziś
2data złożenia 20.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-30 do dziś
3data złożenia 17.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-27 do dziś
4data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
5data złożenia 19.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-14 do dziś
6data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
7data złożenia 26.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
8data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
9data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
10data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
11data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
12data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
13data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
14data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.02.2006 -31.12.20062008-05-30 do dziś
201.01.2007 -31. 12. 20072008-05-30 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-04-27 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-06-14 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121. 02. 2006 -31. 12. 20062008-05-30 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-05-30 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-04-27 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-06-14 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów