„A-TEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000260432
Numer REGON: 220261150
Numer NIP: 5862175875
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-07-13
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2015-07-24
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/15857/15/598]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-TEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-07-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-07-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2006-07-13 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica STRYJSKA nr domu 24 kod pocztowy 81-506 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2008-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.06.2006 KANCELARIA NOTARIUSZ DOROTY EWERTOWSKIEJ W GDYNI, REP. A NR 3183/2006.2006-07-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-07-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-07-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRYLUK2008-10-10 do dziś
2. ImionaBARBARA KAROLINA2008-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2008-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-07-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2006-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 11 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2006-07-13 do dziś
245 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2006-07-13 do dziś
345 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2006-07-13 do dziś
445 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2006-07-13 do dziś
545 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-07-13 do dziś
645 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2006-07-13 do dziś
745 31 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2006-07-13 do dziś
851 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2006-07-13 do dziś
951 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-07-13 do dziś
1060 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2006-07-13 do dziś
1163 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2006-07-13 do dziś
1228 5 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2006-07-13 do dziś
1364 20 A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA2006-07-13 do dziś
1464 20 B TELEFONIA RUCHOMA2006-07-13 do dziś
1564 20 C TRANSMISJA DANYCH2006-07-13 do dziś
1664 20 D RADIOKOMUNIKACJA2006-07-13 do dziś
1764 20 F TELEWIZJA KABLOWA2006-07-13 do dziś
1864 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA2006-07-13 do dziś
1970 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-07-13 do dziś
2070 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-07-13 do dziś
2171 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2006-07-13 do dziś
2271 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2006-07-13 do dziś
2329 11 PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2006-07-13 do dziś
2471 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-07-13 do dziś
2571 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2006-07-13 do dziś
2672 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2006-07-13 do dziś
2772 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2006-07-13 do dziś
2873 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2006-07-13 do dziś
2974 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2006-07-13 do dziś
3074 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-07-13 do dziś
3174 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2006-07-13 do dziś
3274 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA2006-07-13 do dziś
3374 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2006-07-13 do dziś
3429 12 Z PRODUKCJA POMP I SPRĘŻAREK2006-07-13 do dziś
3574 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2006-07-13 do dziś
3674 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2006-07-13 do dziś
3731 10 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2006-07-13 do dziś
3831 20 PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2006-07-13 do dziś
3932 20 PRODUKCJA NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ2006-07-13 do dziś
4040 1 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2006-07-13 do dziś
4140 30 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)2006-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2007 okres 01.07.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
2data złożenia 04.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.07.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów