BUD-WAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000260365
Numer REGON: 140599468
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2006-07-12
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/20045/6/321]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-WAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-07-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PODWALE nr domu 3 nr lokalu 9 kod pocztowy 00-252 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 LIPCA 2006 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA GILERA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 7988/2006.2006-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-07-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARADAMAR2006-07-12 do dziś
2. ImionaUTKU2006-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 190000 ZŁOTYCH2006-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-07-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2006-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, PRZY CZYM PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI2006-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARADAMAR2006-07-12 do dziś
2. ImionaUTKU2006-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-07-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2006-07-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ2006-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2006-07-12 do dziś
270 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-07-12 do dziś
370 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-07-12 do dziś
470 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2006-07-12 do dziś
571 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2006-07-12 do dziś
674 5 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2006-07-12 do dziś
765 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE2006-07-12 do dziś
863 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2006-07-12 do dziś
974 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów