„ELIZA” ELIZA HOVHANNISYAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000260165
Numer REGON: 300610640
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2009-07-15
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/15156/9/501]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2006-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ELIZA” ELIZA HOVHANNISYAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA2009-07-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2006-07-07 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica GÓRNA WILDA nr domu 70 nr lokalu 10 kod pocztowy 61-563 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2006-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO W DNIU 22 CZERWCA 2006 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. 27 GRUDNIA 9 PRZED NOTARIUSZEM IRENĄ KORALEWSKĄ-NOWAK, REP. A NR 3697/2006.2006-07-07 do dziś
215.06.2009 R., NOTARIUSZ IRENA KORALEWSKA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 4037/2009, ZMIENIONO § 11 UMOWY SPÓŁKI. 15.06.2009 R., NOTARIUSZ IRENA KORALEWSKA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 4048/2009, ZMIENIONO TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE JEJ W CAŁOŚCI NOWEGO BRZMIENIA.2009-07-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOVHANNISYAN2006-07-07 do dziś
2. ImionaELIZA2006-07-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-07-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-07-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-07-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-07-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2009-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEMRJYAN2009-07-15 do dziś
2. ImionaKHACHIK2009-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-07-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-07-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-07-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-07-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-07-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2009-07-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2009-07-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2009-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2009-07-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-07-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI.2006-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOVHANNISYAN2009-07-15 do dziś
2. ImionaELIZA2009-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-07-15 do dziś
247 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-07-15 do dziś
347 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-15 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-07-15 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-07-15 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów