EWALDFARM E.W. KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000260048
Numer REGON: 320249619
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-06-09
Sygnatura akt[RDF/296846/21/980]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWALDFARM E.W. KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA2006-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-07-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFIŃSKI gmina CEDYNIA miejscowość CEDYNIA2006-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość CEDYNIA ulica KOŚCIUSZKI nr domu 4 kod pocztowy 74-520 poczta CEDYNIA kraj POLSKA 2006-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 1.06.2006 R. ANEKS DO UMOWY Z DNIA 22.06.2006 R. -ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI.2006-07-04 do dziś
216.10.2006 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ZDZISŁAWĘ CZEREMCHĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A 2576/2006 -DODANO W § 4 USTĘP 3 PKT A I B.2006-12-05 do dziś
3ANEKSEM NR 3/2008 Z DNIA 3 LISTOPADA 2008 R. ZMIENIONO BRZMIENIE § 1 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2008-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2006-07-04 do dziś
2. ImionaEWA2006-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-07-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-07-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-07-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-07-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2006-07-04 do dziś
2. ImionaWALDEMAR GRZEGORZ2006-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-07-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-07-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-07-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-07-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2006-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2006-07-04 do dziś
2. ImionaEWA2006-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2006-07-04 do dziś
2. ImionaWALDEMAR GRZEGORZ2006-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2008-12-01 do dziś
273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2008-12-01 do dziś
373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2008-12-01 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2008-12-01 do dziś
555 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2008-12-01 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-12-01 do dziś
747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-12-01 do dziś
847 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-12-01 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów