„A-PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000260045
Numer REGON: 320214130
Numer NIP: 8512972897
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-07-19
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2010-04-12
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/3124/10/561]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-07-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 320214130 NIP 85129728972009-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-07-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-07-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat PYRZYCKI gmina PRZELEWICE miejscowość TOPOLINEK2010-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość TOPOLINEK kod pocztowy 74-210 poczta PRZELEWICE kraj POLSKA 2010-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.04.2006 R. -KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA ZARECKA NOTARIUSZ UL. MONTE CASSINO 8/1, 70-465 SZCZECIN REPERTORIUM A NR 1172/20062006-07-19 do dziś
223 LUTEGO 2009 R., REP. A NR 744/2009, NOTARIUSZ BEATA NAJMRODZKA MŁODOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE -ZMIANA § 7 UMOWY2009-03-16 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 MARCA 2010 R., REP. A NR 871/2010, NOTARIUSZ JOLANTA ZARECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO § 3.2010-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-07-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-07-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRZYŃSKI2006-07-19 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ROMAN2006-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500,00 ZŁ2010-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-07-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRZYŃSKI2006-07-19 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MAREK2006-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500,00 ZŁ2010-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-07-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRZYŃSKA MARKIEWICZ2010-04-12 do dziś
2. ImionaBARBARA2006-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2006-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-07-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport130000,00 ZŁ2006-07-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-07-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2006-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRZYŃSKA2006-07-19 do dziś
2. ImionaBARBARA2006-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-07-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-03-16 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2009-03-16 do dziś
342 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2009-03-16 do dziś
442 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2009-03-16 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-03-16 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-03-16 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-03-16 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-03-16 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-03-16 do dziś
1043 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-03-16 do dziś
1143 31 Z TYNKOWANIE2009-03-16 do dziś
1243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-03-16 do dziś
1343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-03-16 do dziś
1443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-03-16 do dziś
1543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-03-16 do dziś
1643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-03-16 do dziś
1743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-03-16 do dziś
1846 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2009-03-16 do dziś
1946 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-03-16 do dziś
2058 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-03-16 do dziś
2158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-03-16 do dziś
2258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2009-03-16 do dziś
2359 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-03-16 do dziś
2462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-03-16 do dziś
2562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-03-16 do dziś
2662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-03-16 do dziś
2768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-03-16 do dziś
2868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-03-16 do dziś
2969 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2009-03-16 do dziś
3070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-03-16 do dziś
3178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-03-16 do dziś
3279 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2009-03-16 do dziś
3381 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-03-16 do dziś
3482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-03-16 do dziś
3582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-03-16 do dziś
3682 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-16 do dziś
3785 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2009-03-16 do dziś
3885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-03-16 do dziś
3985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-03-16 do dziś
4041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów