BUDOMATIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000260024
Numer REGON: 100220098
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/263049/20/344]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMATIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-07-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI WSCHODNI gmina ANDRESPOL miejscowość JUSTYNÓW2006-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość JUSTYNÓW ulica ŁÓDZKA nr domu 26 kod pocztowy 95-020 poczta JUSTYNÓW kraj POLSKA 2006-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z 01.06.2006 R, NOTARIUSZ BARBARA JADWIGA PAWLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 1054/2006;2006-07-04 do dziś
218.03.2010 R., REP. A NR 520/2010 NOTARIUSZ BARBARA JADWIGA PAWLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI -ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI.2010-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-07-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANIAK2006-07-04 do dziś
2. ImionaMARCIN MARIUSZ2006-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2018-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANIAK2018-03-07 do dziś
2. ImionaSZYMON2018-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2018-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: -KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU GDY WARTOŚĆ NABYWANYCH PRAW LUB ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI NIE PRZEKRACZA KWOTY 20.000 ZŁ, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2006-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANIAK2019-05-31 do dziś
2. ImionaSZYMON2019-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANIAK2006-07-04 do dziś
2. ImionaMARCIN MARIUSZ2006-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2012-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-11-22 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-11-22 do dziś
323 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2010-11-22 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-11-22 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-11-22 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-11-22 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-11-22 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-11-22 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-11-22 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2018-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-22 do dziś
2data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-11-22 do dziś
3data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-11-22 do dziś
4data złożenia 29.06.2010 okres 01.09.2006 R. -31.12.2006 R.2010-11-22 do dziś
5data złożenia 20.11.2012 okres 2011 R.2013-01-25 do dziś
6data złożenia 20.11.2012 okres 2010 R.2013-01-25 do dziś
7data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-05 do dziś
8data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-08-05 do dziś
9data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-08-05 do dziś
10data złożenia 15.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-16 do dziś
11data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
12data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
13data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
14data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-22 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-11-22 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-11-22 do dziś
401.09.2006 R. -31.12.2006 R.2010-11-22 do dziś
52011 R.2013-01-25 do dziś
62010 R.2013-01-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-05 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-08-05 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-08-05 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-16 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-22 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-11-22 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-11-22 do dziś
401.09.2006 R. -31.12.2006 R.2010-11-22 do dziś
52011 R.2013-01-25 do dziś
62010 R.2013-01-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-05 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-08-05 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-08-05 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-16 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów