„EXCELLENT FINANCE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000260022
Numer REGON: 140588140
Numer NIP: 5213395686
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-05-16
Sygnatura akt[RDF/291893/21/289]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXCELLENT FINANCE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-07-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BIAŁA nr domu 4 nr lokalu 20 kod pocztowy 00-895 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.06.2006 R. SPORZĄDZONY PRZEZ LUIZĘ ZIELIŃSKĄ ASESORA NOTARIALNEGO, ZASTĘPCĘ PAWŁA BŁASZCZAKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. DŁUGIEJ 31, REP. A NR 9351/2006;2006-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-07-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKI2010-02-23 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2010-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2010-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-02-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2006-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKI2010-02-23 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2010-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-12-08 do dziś
264 91 Z LEASING FINANSOWY2009-12-08 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2009-12-08 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-12-08 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-12-08 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-12-08 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-12-08 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-12-08 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-12-08 do dziś
1066 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2015-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.04.2007 okres 15.07.2006 -31.12.20062007-04-27 do dziś
2data złożenia 03.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-09 do dziś
3data złożenia 06.04.2009 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-04-14 do dziś
4data złożenia 07.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-17 do dziś
5data złożenia 24.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-29 do dziś
6data złożenia 16.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-21 do dziś
7data złożenia 23.01.2014 okres 01.01.2012 - 31.12.20122014-01-31 do dziś
8data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-07 do dziś
9data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
10data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
11data złożenia 17.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
12data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
13data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-12 do dziś
14data złożenia 06.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
15data złożenia 16.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.07.2006 -31.12.20062007-04-27 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-04-09 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-04-14 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-17 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-03-29 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-05-21 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122014-01-31 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 01.01.20122014-07-07 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.07.2006 -31.12.20062007-04-27 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-04-09 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-04-14 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-03-29 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-05-21 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 01.01.20122014-07-07 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
1001.01.2009 -31.12.20092010-06-23 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów