ARTOGEIA BRYONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000259590
Numer REGON: 140453701
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2014-01-14
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/63786/13/946]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTOGEIA BRYONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-07-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2014-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuARTOGEIA BRYONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WARSZAWIE2006-07-04 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-07-04 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica POWĄZKOWSKA nr domu 15 kod pocztowy 01-797 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-07-04 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.03.2006 R., NOTARIUSZ PAWEŁ ZBIGNIEW CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 1742/2006.2006-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-07-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCTOBIA LLC2006-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały218 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 109.000 ZŁOTYCH2007-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-07-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego109000,00 ZŁ2007-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2006-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMITRONINA2006-07-04 do dziś
2. ImionaTATIANA2006-07-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-07-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-07-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANOVIC2006-07-04 do dziś
2. ImionaREGINA2006-07-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICEPREZES ZARZĄDU2006-07-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy136 22 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-07-04 do dziś
252 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-07-04 do dziś
352 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-07-04 do dziś
452 73 Z NAPRAWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2006-07-04 do dziś
536 61 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII2006-07-04 do dziś
651 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2006-07-04 do dziś
751 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2006-07-04 do dziś
851 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2006-07-04 do dziś
952 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-07-04 do dziś
1052 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2006-07-04 do dziś
1152 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-07-04 do dziś
1252 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2006-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2007 okres ROK 20062007-07-24 do dziś
2data złożenia 03.10.2008 okres 20072008-10-23 do dziś
3data złożenia 14.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.06.2006 -31.12.20062007-07-24 do dziś
2OD 01-01-2007 DO 31-12-20072008-10-23 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-10-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.06.2006 -31.12.20062007-07-24 do dziś
2OD 01-01-2007 DO 31-12-20072008-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów