DOLNOŚLASKIE CENTRUM OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000259580
Numer REGON: 020266395
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-04-07
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/12990/20/949]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLNOŚLASKIE CENTRUM OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2006-06-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica HALLERA nr domu 157 nr lokalu 29 kod pocztowy 53-201 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2006-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.04.2006 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, AKT NOTARIALNY REP. A NR 3475/2005.2006-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-06-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASZUN2006-06-29 do dziś
2. ImionaANNA2006-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2006-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-06-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASZUN2006-06-29 do dziś
2. ImionaMAREK2006-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2006-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-06-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANISZEK2006-06-29 do dziś
2. ImionaADAM2006-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2006-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-06-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZARÓWNO W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY.2006-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASZUN2006-06-29 do dziś
2. ImionaMAREK2006-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-06-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANISZEK2006-06-29 do dziś
2. ImionaADAM2006-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŁUKASZUN2006-06-29 do dziś
2. ImionaANNA2006-06-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-06-29 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2006-06-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-04-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-04-07 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-04-07 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-04-07 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2007 okres 2006 R.2007-07-16 do dziś
2data złożenia 06.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-03 do dziś
3data złożenia 16.10.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-29 do dziś
4data złożenia 04.10.2013 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-10-11 do dziś
5data złożenia 04.10.2013 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-10-11 do dziś
6data złożenia 04.10.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-10-11 do dziś
7data złożenia 04.10.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-11 do dziś
8data złożenia 27.02.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-03 do dziś
9data złożenia 27.02.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-03 do dziś
10data złożenia 27.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-03 do dziś
11data złożenia 20.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-20 do dziś
12data złożenia 21.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-21 do dziś
13data złożenia 07.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 R.2007-07-16 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-03 do dziś
301.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-29 do dziś
401.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-10-11 do dziś
501.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-10-11 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-10-11 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-03 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-03 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 R.2007-07-16 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-03 do dziś
301.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-29 do dziś
401.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-10-11 do dziś
501.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-10-11 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-10-11 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-03 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-03 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów