ARTPOL-THERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000259132
Numer REGON: 060136081
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/337632/21/537]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTPOL-THERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-06-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina NIEDRZWICA DUŻA miejscowość NIEDRZWICA DUŻA2015-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość NIEDRZWICA DUŻA ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 80 kod pocztowy 24-220 poczta NIEDRZWICA DUŻA kraj POLSKA 2015-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.05.2006, KANCELARIA NOTARIALNA, DR ROBERT FRONC, REPERTORIUM A-NR 1618/062006-06-21 do dziś
220.05.2015R., REPERTORIUM A NR 4928/2015, NOTARIUSZ PIOTR BANDERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK RZĄCZYŃSKI I PIOTR BANDERSKI SPÓŁA CYWILNA, ZMIANA §3, §6.2015-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-06-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCĘKALSKI2006-06-21 do dziś
2. ImionaJAN ZDZISŁAW2006-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ2006-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-06-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUNA2006-06-21 do dziś
2. ImionaOLGIERD PIOTR2006-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ2006-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-06-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTPOL KOC, SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA2006-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1916571282006-06-21 do dziś
4. Numer KRS0000155102 2006-06-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁ2006-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-06-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2006-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1200000,00 ZŁ2006-06-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2006-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUNA2006-06-21 do dziś
2. ImionaOLGIERD PIOTR2006-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-06-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKUNA2015-06-22 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2015-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-22 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2015-06-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2015-06-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2015-06-22 do dziś
225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2015-06-22 do dziś
328 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-06-22 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-06-22 do dziś
542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-06-22 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-06-22 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-06-22 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-06-22 do dziś
949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.06.2008 okres ZA ROK 20072008-06-20 do dziś
2data złożenia 10.06.2009 okres ROK 20082009-06-17 do dziś
3data złożenia 13.07.2010 okres ZA ROK 20092010-08-04 do dziś
4data złożenia 15.07.2011 okres ZA ROK 20102011-07-20 do dziś
5data złożenia 28.06.2012 okres ZA ROK 20112012-07-20 do dziś
6data złożenia 12.07.2013 okres 2012 ROK2013-08-27 do dziś
7data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
8data złożenia 13.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
9data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
10data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
11data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
12data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
13data złożenia 17.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
14data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20072008-06-20 do dziś
2ROK 20082009-06-17 do dziś
3ZA ROK 20092010-08-04 do dziś
4ZA ROK 20102011-07-20 do dziś
5ZA ROK 20112012-07-20 do dziś
62012 ROK2013-08-27 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20072008-06-20 do dziś
2ROK 20082009-06-17 do dziś
3ZA ROK 20092010-08-04 do dziś
4ZA ROK 20102011-07-20 do dziś
5ZA ROK 20112012-07-20 do dziś
62012 ROK2013-08-27 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów