„BUDGAZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000259054
Numer REGON: 280140327
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-08-11
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2014-12-15
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/12127/14/712]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-08-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDGAZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-08-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 2707 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE2006-08-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-08-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2008-06-16 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica CEMENTOWA nr domu 3 kod pocztowy 10-429 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2008-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.12.1999 R. NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE REP. A NR 8375/1999 29.05.2006 R. NOTARIUSZ ADAM BIERANOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE REP. A NR 2308/2006 ZMIENIONO § 3; § 7; § 8 UST. 1.2006-08-11 do dziś
206.06.2008 R. NOTARIUSZ ADAM BIERANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE REP. A NR 7252/08 ZMIENIONO: § 3 UMOWY SPÓŁKI2008-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-08-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDNIK2006-08-11 do dziś
2. ImionaJANUSZ2006-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2006-08-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-08-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-08-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2006-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2006-08-11 do dziś
245 WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH.2006-08-11 do dziś
345 WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH.2006-08-11 do dziś
445 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH.2006-08-11 do dziś
545 WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH.2006-08-11 do dziś
645 WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH.2006-08-11 do dziś
745 WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH.2006-08-11 do dziś
850 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW.2006-08-11 do dziś
955 PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE.2006-08-11 do dziś
1060 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI.2006-08-11 do dziś
1160 WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ.2006-08-11 do dziś
1251 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2006-08-11 do dziś
1370 POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI.2006-08-11 do dziś
1452 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-08-11 do dziś
1563 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW.2006-08-11 do dziś
1660 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW.2006-08-11 do dziś
1770 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2006-08-11 do dziś
1840 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ2006-08-11 do dziś
1928 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ.2006-08-11 do dziś
2040 DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM.2006-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów