FIRMA HANDLOWA KINGMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000259024
Numer REGON: 180134198
Numer NIP: 5170174948
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-12-02
Sygnatura akt[RDF/460128/22/272]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA KINGMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-06-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI gmina SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI miejscowość KLĘCZANY2013-01-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KLĘCZANY nr domu 311 B kod pocztowy 39-127 poczta BĘDZIEMYŚL kraj POLSKA 2013-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.05.2006 R. NOTARIUSZ JANUSZ POSŁUSZNY KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL. LISA-KULI 6, REP. A NR 1241/20062006-06-21 do dziś
209.05.2011 R. REP. A NR 1864/2011, KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA BLAJER-SZAŁYGA, 35-060 RZESZÓW, UL. SŁOWACKIEGO 26 ZMIANA PAR. 32011-05-20 do dziś
3AKT NOTARIALNY 04.10.2012 REP. A NR 1988/2012 NOTARIUSZ JANUSZ POSŁUSZNY KANCELARIA W RZESZOWIE ZMIENIONO PAR. 2 DODANO PAR. 32013-01-21 do dziś
402.01.2018R., REP. A NR 9/2018, NOTARIUSZ SYLWIA BOROŃ-RADOŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIANA PAR. 3 UST. 12018-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-06-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHEN2006-06-21 do dziś
2. ImionaHENGYOU2006-06-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2006-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-06-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. -JEŻELI ZARZAD JEST WIELOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKOW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁUPEK2006-06-21 do dziś
2. ImionaJAN2006-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-06-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-03-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2018-01-18 do dziś
246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2018-01-18 do dziś
347 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-01-18 do dziś
447 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-01-18 do dziś
547 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-01-18 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-01-18 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-01-18 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-01-18 do dziś
945 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.06.2007 okres 2006 R.2007-07-05 do dziś
2data złożenia 17.06.2008 okres 2007 ROK2008-07-08 do dziś
3data złożenia 03.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-30 do dziś
4data złożenia 30.06.2010 okres 2009 R.2010-09-27 do dziś
5data złożenia 07.07.2011 okres ZA 20102011-09-29 do dziś
6data złożenia 27.06.2012 okres ZA 20112012-07-06 do dziś
7data złożenia 25.06.2013 okres 2012 R.2013-07-30 do dziś
8data złożenia 23.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
9data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
10data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
11data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
12data złożenia 20.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-20 do dziś
13data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
14data złożenia 26.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
15data złożenia 18.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
16data złożenia 02.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 R.2007-07-05 do dziś
22007 ROK2008-07-08 do dziś
32008 ROK2009-07-30 do dziś
42009 R.2010-09-27 do dziś
5ZA 20102011-09-29 do dziś
6ZA 20112012-07-06 do dziś
72012 R.2013-07-30 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-20 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 R.2007-07-05 do dziś
22007 ROK2008-07-08 do dziś
32008 ROK2009-07-30 do dziś
42009 R.2010-09-27 do dziś
5ZA 20102011-09-29 do dziś
6ZA 20112012-07-06 do dziś
72012 R.2013-07-30 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-20 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów