„ASR INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000259003
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2010-12-07
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/29000/10/654]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-07-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP4103473672006-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASR INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-07-03 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nr w rejestrze 13188 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU2006-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2006-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica AL. WIELKOPOLSKA nr domu 28 kod pocztowy 60-608 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2006-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.02.1997 R.; NOTARIUSZ VIOLETTA DOLATA; KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU; REPERTORIUM A NR 1872/1997.2006-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-07-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIETLIK2006-07-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2006-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.203 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 320.300,00 ZŁ2006-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-07-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego320300,00 ZŁ2006-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1312300,00 ZŁ2006-07-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU; W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.2006-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA HURTOWA W KRAJU I ZA GRANICĄ W ZAKRESIE OBROTU ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI2006-07-03 do dziś
274 4 ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMY2006-07-03 do dziś
351 1 ŚWIADCZENIE USŁUG AKWIZYCJI2006-07-03 do dziś
463 MAGAZYNOWANIE TOWARÓW2006-07-03 do dziś
545 PRACE BUDOWLANE, REMONTOWE I IZOLACYJNE2006-07-03 do dziś
620 PRACE STOLARSKIE2006-07-03 do dziś
729 KONSERWACJA MASZYN I URZĄDZEŃ2006-07-03 do dziś
860 ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO2006-07-03 do dziś
963 3 ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH2006-07-03 do dziś
1055 ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH2006-07-03 do dziś
1130 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ2006-07-03 do dziś
1252 DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA DETALICZNA W KRAJU I ZA GRANICĄ W ZAKRESIE OBROTU ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI2006-07-03 do dziś
1326 PRODUKCJA ELEMENTÓW I PÓŁFABRYKATÓW BUDOWLANYCH2006-07-03 do dziś
1431 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW INSTALACYJNYCH ORAZ PRZEMYSŁOWYCH2006-07-03 do dziś
1518 PRODUKCJA ODZIEŻOWA2006-07-03 do dziś
1615 PRODUKCJA I PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE2006-07-03 do dziś
1731 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2006-07-03 do dziś
1825 2 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2006-07-03 do dziś
1993 05 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW KOMUNALNYCH2006-07-03 do dziś
2051 DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA HURTOWA W KRAJU I ZA GRANICĄ W ZAKRESIE OBROTU SUROWCAMI ORAZ ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI2006-07-03 do dziś
2152 DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA DETALICZNA W KRAJU I ZA GRANICĄ W ZAKRESIE OBROTU SUROWCAMI ORAZ ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI2006-07-03 do dziś
2263 ZAKŁADANIE I PROWADZENIE SKŁADÓW CELNYCH I KONSYGNACYJNYCH2006-07-03 do dziś
2351 1 ŚWIADCZENIE USŁUG POŚREDNICTWA2006-07-03 do dziś
2470 ŚWIADCZENIE USŁUG WYNAJMU2006-07-03 do dziś
2574 ŚWIADCZENIE USŁUG MARKETINGU2006-07-03 do dziś
2665 21 ŚWIADCZENIE USŁUG LEASINGU2006-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów