„A-ZET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000258749
Numer REGON: 050256054
Numer NIP: 5420008399
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-06-09
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-12-18
Sygnatura akt[RDF/574563/23/760]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-06-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 050256054 NIP 54200083992007-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-ZET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI2019-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 1219 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY2006-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-06-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2006-06-09 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica GEDYMINA nr domu 67 kod pocztowy 15-133 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2006-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 03.11.1993 R. W KN JANUSZA DĄBROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A 22923/93 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2) 26.05.2006 R. W KN GRAŻYNY DOMANOWSKIEJ-NOWICKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A 1508/2006 ZMIENIONO § 6, § 7, § 8, § 92006-06-09 do dziś
230.09.2008 R. W KN PAWŁA FEDOROWICZA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2910/2008 ZMIENIONO § 62008-10-03 do dziś
312.08.2009 R. W KN GRAŻYNY DOMANOWSKIEJ-CYBULSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2323/2009 ZMIENIONO § 62009-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-06-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-06-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2006-06-09 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2006-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19 (DZIEWIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.000 (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLEWICZ2020-02-20 do dziś
2. ImionaJACEK2020-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-06-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2006-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2006-06-09 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2006-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-10-03 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2008-10-03 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-10-03 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-10-03 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-10-03 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-10-03 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2008-10-03 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-10-03 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-10-03 do dziś
1068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-09-30 do dziś
1193 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2009-09-30 do dziś
1293 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2009-09-30 do dziś
1356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-09-30 do dziś
1456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-09-30 do dziś
1556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.11.2007 okres 2001 ROK2007-12-07 do dziś
2data złożenia 08.11.2007 okres 2002 ROK2007-12-07 do dziś
3data złożenia 08.11.2007 okres 2003 ROK2007-12-07 do dziś
4data złożenia 08.11.2007 okres 2004 ROK2007-12-07 do dziś
5data złożenia 08.11.2007 okres 2005 ROK2007-12-07 do dziś
6data złożenia 08.11.2007 okres 2006 ROK2007-12-07 do dziś
7data złożenia 21.07.2008 okres 2007 ROK2008-10-03 do dziś
8data złożenia 08.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-14 do dziś
9data złożenia 24.11.2011 okres 2009 ROK2011-11-29 do dziś
10data złożenia 24.11.2011 okres 2010 ROK2011-11-29 do dziś
11data złożenia 11.07.2013 okres 2012 ROK2013-08-23 do dziś
12data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
13data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
14data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
15data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
16data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
17data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
18data złożenia 18.10.2019 okres OD 01.01.2019 DO 25.07.20192019-10-18 do dziś
19data złożenia 18.03.2020 okres OD 26.07.2019 DO 31.12.20192020-03-18 do dziś
20data złożenia 04.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-04 do dziś
21data złożenia 22.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-22 do dziś
22data złożenia 16.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-16 do dziś
23data złożenia 18.12.2023 okres OD 01.01.2023 DO 02.10.20232023-12-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12001 ROK2007-12-07 do dziś
22002 ROK2007-12-07 do dziś
32003 ROK2007-12-07 do dziś
42004 ROK2007-12-07 do dziś
52005 ROK2007-12-07 do dziś
62006 ROK2007-12-07 do dziś
72007 ROK2008-10-03 do dziś
82008 ROK2009-07-14 do dziś
92009 ROK2011-11-29 do dziś
102010 ROK2011-11-29 do dziś
112012 ROK2013-08-23 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12001 ROK2007-12-07 do dziś
22002 ROK2007-12-07 do dziś
32003 ROK2007-12-07 do dziś
42004 ROK2007-12-07 do dziś
52005 ROK2007-12-07 do dziś
62006 ROK2007-12-07 do dziś
72007 ROK2008-10-03 do dziś
82008 ROK2009-07-14 do dziś
92009 ROK2011-11-29 do dziś
102010 ROK2011-11-29 do dziś
112012 ROK2013-08-23 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr VIII GU 42/13 data 18.12.20132014-01-28 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁU VIII GOSPODARCZEGO STWIERDZAJĄCE ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO, SYGN. AKT VIII GUP 1/15 data 29.06.20162016-09-30 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU2014-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
2
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr VIII GU 105/19 data 26.07.20192019-09-12 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ2019-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOLEWSKA2019-09-12 do dziś
2. ImionaALINA2019-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-12 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów