HIKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000258596
Numer REGON: 320216005
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-06-08
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-04-08
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/9375/22/202]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-06-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 320216005 NIP 85718635662009-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-06-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-06-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość ŁAZY2007-10-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁAZY kraj POLSKA 2022-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuHIKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BERLINIE2019-06-05 do dziś
2. Siedzibakraj NIEMCY województwo BERLIN powiat BERLIN gmina BERLIN miejscowość BERLIN2019-06-05 do dziś
3. Adresmiejscowość BERLIN ulica HERZBERGSTRASSE nr domu 33-34 kod pocztowy 10365 poczta BERLIN 3 OG kraj NIEMCY 2019-06-05 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.05.2006 R. PRZED NOTARIUSZEM LEOKADIĄ ZINKIEWICZ-JAROSIŃSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GRYFICACH, PRZY UL. 3-GO MAJA 13, REPERTORIUM A NR 2419/20062006-06-08 do dziś
226 WRZEŚNIA 2007 R., REPERTORIUM A NR 7465/2007 PRZED NOTARIUSZEM TERESĄ SOKÓŁ W KANCELARII NOTARIALNEJ W GRYFICACH; ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI POPRZEZ ZMIANĘ TREŚCI § 2, § 8, § 9, § 10, ORAZ DODANO PKT 5, 6, 7 DO § 11, DODANO § 22 ORAZ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 22 OZNACZONO JAKO § 23.2007-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-06-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-06-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEW WAVE TRADING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE2007-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1411375402007-10-29 do dziś
4. Numer KRS0000288448 2007-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.558 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.279.000 ZŁ2013-01-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2500000,00 ZŁ2007-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-06-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2006-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOANG2019-09-10 do dziś
2. ImionaDUONG VAN2019-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2018-12-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-12-03 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-12-03 do dziś
347 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-12-03 do dziś
447 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-12-03 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-12-03 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-12-03 do dziś
781 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2018-12-03 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-12-03 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.12.2008 okres ROK 20072009-02-04 do dziś
2data złożenia 17.08.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-10-05 do dziś
3data złożenia 25.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-04 do dziś
4data złożenia 25.07.2013 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2013-09-04 do dziś
5data złożenia 25.07.2013 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2013-09-04 do dziś
6data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
7data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-18 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-18 do dziś
9data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.01.20162018-07-18 do dziś
10data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
13data złożenia 07.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20072009-02-04 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-10-05 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-04 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2013-09-04 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2013-09-04 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-18 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-18 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.01.20162018-07-18 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20072009-02-04 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-10-05 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-04 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2013-09-04 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2013-09-04 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-18 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-18 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.01.20162018-07-18 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów