DOBRY DORADCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000257871
Numer REGON: 020298171
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2017-10-18
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/29677/17/335]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-05-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY DORADCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-05-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2006-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW kod pocztowy . poczta . kraj POLSKA 2013-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.04.2006; NOTARIUSZ CZESŁAW KAZIMIERZ PAUTER KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU RYNEK 30, REP. A NR 1683/2006 WRAZ Z ANEKSEM ZMIENIAJĄCYM PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI -16.05.2006 R., NOTARIUSZ CZESŁAW KAZIMIERZ PAUTER, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 30; REP. A NR 2172/20062006-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-05-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-05-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICA2006-05-25 do dziś
2. ImionaBARTOSZ JÓZEF2006-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały343 (TRZYSTA CZTERDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 68.600 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH)2009-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-05-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2006-09-06 do dziś
2. ImionaMARCIN WOJCIECH2006-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały157 (STO PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 31.400 ZŁ (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH)2009-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-09-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2006-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBYCZKOWSKA2010-06-24 do dziś
2. ImionaANETA MARIA2010-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-06-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA. PROKURA WYKONYWANA BĘDZIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.2010-06-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 30 A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2006-05-25 do dziś
274 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2006-05-25 do dziś
374 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2006-05-25 do dziś
474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-05-25 do dziś
574 40 Z REKLAMA2006-05-25 do dziś
674 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2006-05-25 do dziś
774 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2006-05-25 do dziś
874 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2006-05-25 do dziś
974 86 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2006-05-25 do dziś
1074 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-05-25 do dziś
1180 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-05-25 do dziś
1263 30 C DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2006-05-25 do dziś
1365 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2006-05-25 do dziś
1465 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-05-25 do dziś
1567 12 A DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA2006-05-25 do dziś
1667 12 B ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI I ZBIORCZYM PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH2006-05-25 do dziś
1767 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-05-25 do dziś
1867 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2006-05-25 do dziś
1970 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2006-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULCZYŃSKA MIESZKALSKA2017-10-18 do dziś
2. ImionaŻANETA JUSTYNA2017-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-20 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działania-POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 20 LIPCA 2017R., WR VI NS REJ KRS 6606/17/460 - KURATOR USTANOWIONY CELEM WSZCZĘCIA I PROWADZENIA EGZEKUCJI W SPRAWIE ZWROTU CZĘŚCI ŚRODKÓW OTRZYMANEGO DOFINANSOWANIA W RAMACH PO KL. - - POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 1 GRUDNIA 2016R. - SYGN. AKT WR VI NS REJ KRS 12511/16/395, KURATOR POWOŁANY NA PODSTAWIE ART. 34 § 1 K.P.A. DLA SPÓŁKI DOBRY DORADCA SP. Z O.O. DO DORĘCZEŃ CELEM ZAPEWNIENIA SPÓŁCE DOBRY DORADCA SP. Z O.O. MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM PROWADZONYM PRZEZ DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH W PRZEDMIOCIE ZWROTU WYDATKÓW UZNANYCH ZA NIEKWALIFIKOWANE W RAMACH UMOWY O DOFINANSOWANIE NR UDA-POKL.06.02.00-24-030/09.2017-10-18 do dziś
6. Data powołania kuratora01.12.20162016-12-20 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów