STOWARZYSZENIE LASTADIA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-01-27 godz. 14:55:56
Numer KRS: 0000257614
Numer REGON: 280125799
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2019-10-23
Sygnatura akt[RDF/179797/19/736]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjistowarzyszenie2006-05-30 do dziś
3. NazwaSTOWARZYSZENIE LASTADIA W LIKWIDACJI2018-06-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-05-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. ELBLĄG gmina M. ELBLĄG miejscowość ELBLĄG2006-05-30 do dziś
2. Adresmiejscowość ELBLĄG ulica CZĘSTOCHOWSKA nr domu 2B nr lokalu 12 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA 2006-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu19 MARCA 2006 R..2006-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2006-05-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA ELBLĄG2006-05-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2006-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASKUŁA2006-05-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2006-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZIEMSKI2006-05-30 do dziś
2. ImionaJAN MIECZYSŁAW2006-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNITKA2006-05-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ EDWARD2006-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 42 B PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ2006-05-30 do dziś
222 15 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ2006-05-30 do dziś
392 51 C PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MUZEALNEJ2006-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-09-27 do dziś
2data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-27 do dziś
3data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-27 do dziś
4data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-27 do dziś
5data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-27 do dziś
6data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-27 do dziś
7data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-27 do dziś
8data złożenia 14.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-14 do dziś
9data złożenia 22.10.2019 okres OD 06.03.2018 DO 31.12.20182019-10-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-09-27 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-27 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-27 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-14 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM STOWARZYSZENIA JEST SFERA ZADAŃ PUBLICZNYCH, OBEJMUJĄCA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI. CELE TE BĘDĄ REALIZOWANE POPRZEZ: 1.PROPAGOWANIE WIELOWIEKOWYCH ZWIĄZKÓW ELBLĄGA Z MORZEM. 2.TRWAŁA TROSKA O DZIEDZICTWO HISTORYCZNE ELBLĄGA. 3.PODKREŚLANIE ROLI JAKĄ WYWIERAŁY ZAKŁADY STOCZNIOWE I POLITYKA MORSKA NA LOSY MIASTA ELBLĄGA. 4.UPOWSZECHNIANIE WARTOŚCI HISTORYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z ISTNIENIEM STOCZNI, INFORMOWANIE O WARTOŚCIACH I TREŚCIACH GROMADZONYCH ZBIORÓW ORAZ UMOŻLIWIANIE KONTAKTU Z NIMI. 5.ZACHOWYWANIE ZABYTKÓW TECHNIKI I UDOSTĘPNIANIE ICH WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM.2006-05-30 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 2/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW O ROZWIĄZANIU STOWARZYSZENIA LASTADIA., 06.03.20182018-06-08 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDEN LIKWIDATOR SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA.2018-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLOCK2018-06-08 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2018-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2018-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów