ARTMACHINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000257135
Numer REGON: 220234874
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-05-18
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-12-07
Sygnatura akt[RDF/363516/21/131]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTMACHINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-05-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat MALBORSKI gmina MALBORK miejscowość MALBORK2020-11-09 do dziś
2. Adresmiejscowość MALBORK ulica UL. BOLESŁAWA CHROBREGO nr domu 6 kod pocztowy 82-200 poczta MALBORK kraj POLSKA 2020-11-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejR.DIACHENKO@GMAIL.COM2020-11-09 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ARTMACHINE.EU2020-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130 MARCA 2006 R. REPERTORIUM A NR 308/2006 NOTARIUSZ: MACIEJ SIWEK; 80-126 GDAŃSK UL. PIEKARNICZA 12 B2006-05-18 do dziś
210.08.2020R, REP. A NR 3219/2020 JOANNA JANKOWSKA - SIWEK NOTARIUSZ, MACIEJ NOTARIUSZ SP. C. ZMIANY DOT. PAR.3, PAR.5,2020-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-05-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-05-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIACHENKO2006-05-18 do dziś
2. ImionaROMAN2006-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 ZŁ2020-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport144000,00 ZŁ2006-05-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-05-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU ZARZĄDU2006-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIACHENKO2006-05-18 do dziś
2. ImionaROMAN2006-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSVYETLOV2020-11-09 do dziś
2. ImionaVLADYSLAV2020-11-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-11-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-11-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-11-09 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-11-09 do dziś
378 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2020-11-09 do dziś
478 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2020-11-09 do dziś
545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-11-09 do dziś
645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-11-09 do dziś
764 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2020-11-09 do dziś
869 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-11-09 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2007 okres 01.06.2006-31.12.20062007-04-11 do dziś
2data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 R-31.12.2007 R2008-07-30 do dziś
3data złożenia 21.01.2013 okres 2010 ROK2013-04-08 do dziś
4data złożenia 16.01.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-06 do dziś
5data złożenia 13.01.2015 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-03-05 do dziś
6data złożenia 13.01.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-03-05 do dziś
7data złożenia 13.01.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-03-05 do dziś
8data złożenia 13.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
9data złożenia 09.09.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-16 do dziś
10data złożenia 09.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
11data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
12data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
13data złożenia 02.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-02 do dziś
14data złożenia 07.12.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.06.2006-31.12.20062007-04-11 do dziś
201.01.2007 R-31.12.2007 R2008-07-30 do dziś
32010 ROK2013-04-08 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-06 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-03-05 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-03-05 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-03-05 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-16 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-02 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.06.2006-31.12.20062007-04-11 do dziś
201.01.2007 R-31.12.2007 R2008-07-30 do dziś
32010 ROK2013-04-08 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-06 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-03-05 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-03-05 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-03-05 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-16 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-02 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów