INTECHMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000256562
Numer REGON: 160086687
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-05-08
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-09-07
Sygnatura akt[RDF/418766/22/567]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-05-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTECHMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-05-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2006-05-08 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica FABRYCZNA nr domu 1 kod pocztowy 45-349 poczta OPOLE kraj POLSKA 2006-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.01.2006 R., ASESOR NOTARIALNY RADOSŁAW STĘPNIAK ZASTĘPCA NOTARIUSZ RENATY PALEJ, KN W OPOLU, REP. A NR 347/20062006-05-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-05-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-05-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJFK -TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2006-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-07-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-05-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: A/ GDY JEST USTANOWIONY PROKURENT -PREZES ZARZĄDU Z PROKURENTEM B/ GDY NIE JEST USTANOWIONY PROKURENT PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMAROW2021-03-04 do dziś
2. ImionaWALENTYNA2021-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-01-28 do dziś
227 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2011-01-28 do dziś
329 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2011-01-28 do dziś
433 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-01-28 do dziś
533 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-01-28 do dziś
627 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2011-01-28 do dziś
733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-01-28 do dziś
825 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-01-28 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-01-28 do dziś
1027 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2020-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.04.2007 okres 24.07.2006-30.12.20062007-05-10 do dziś
2data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-12 do dziś
3data złożenia 29.05.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-15 do dziś
4data złożenia 27.10.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092011-01-28 do dziś
5data złożenia 30.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
6data złożenia 07.09.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-19 do dziś
7data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
8data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
9data złożenia 25.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
10data złożenia 19.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
11data złożenia 26.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
12data złożenia 25.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
13data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
14data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
15data złożenia 13.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
16data złożenia 07.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.07.2006-30.12.20062007-05-10 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-08-12 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-06-15 do dziś
401.01.2009-31.12.20092011-01-28 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-09-19 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.07.2006-30.12.20062007-05-10 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-08-12 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-06-15 do dziś
401.01.2009-31.12.20092011-01-28 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-09-19 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów