FIRMA HANDLOWA „D&S” JADWIGA I SYLWESTER SZERLĄG SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000256392
Numer REGON: 120258501
Numer NIP: 8681835080
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-05-08
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-09-28
Sygnatura akt[RDF/427115/22/581]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-05-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „D&S” JADWIGA I SYLWESTER SZERLĄG SPÓŁKA JAWNA2022-05-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-05-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNOWSKI gmina CIĘŻKOWICE miejscowość BOGONIOWICE2013-09-05 do dziś
2. Adresmiejscowość BOGONIOWICE nr domu 70a kod pocztowy 33-190 poczta CIĘŻKOWICE kraj POLSKA 2013-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.04.2006 ROK-UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2006-05-08 do dziś
230.03.2010 R. -ZMIANA UMOWY W PAR. 42010-04-28 do dziś
330 LIPCA 2013 ROKU ZMIENIONO: § 2 PKT 12013-09-05 do dziś
428.09.2020R. - ZMIANA § 42020-12-30 do dziś
529.04.2021R ZMIANA: § 4 DODANO PKT. 52021-05-25 do dziś
621.05.2021R. ZMIANA § 1 UST.1 I 2, § 3, § 7, § 92021-10-26 do dziś
722.06.2022 R. - DODANO W § 4 PKT 62022-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-05-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZERLĄG2006-05-08 do dziś
2. ImionaJADWIGA ANNA2006-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-05-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-05-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-05-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-05-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZERLĄG2006-05-08 do dziś
2. ImionaSYLWESTER2006-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-05-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-05-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-05-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-05-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-05-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2006-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZERLĄG2006-05-08 do dziś
2. ImionaSYLWESTER2006-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZERLĄG2006-05-08 do dziś
2. ImionaJADWIGA ANNA2006-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI2010-04-28 do dziś
247 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-28 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-12-30 do dziś
253 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2021-05-25 do dziś
392 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2022-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.04.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-04-26 do dziś
2data złożenia 04.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-10-21 do dziś
3data złożenia 23.11.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-28 do dziś
4data złożenia 31.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-09 do dziś
5data złożenia 26.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-26 do dziś
6data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
7data złożenia 07.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-02 do dziś
8data złożenia 04.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
9data złożenia 04.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
10data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
11data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
12data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
13data złożenia 27.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
14data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 - 31.12.20112012-08-09 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-08-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082010-04-26 do dziś
201.01.2009 - 31.12.2009 R.2010-10-21 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-28 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-09 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-08-26 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-02 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów