BON OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000256375
Numer REGON: 140539420
Numer NIP: 7010018181
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-05-08
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-06-27
Sygnatura akt[RDF/394182/22/688]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-05-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140539420 NIP 70100181812009-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBON OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-05-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KĘDZIERZYŃSKO- KOZIELSKI gmina M.KĘDZIERZYN- -KOŹLE miejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE2007-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KĘDZIERZYN- KOŹLE ulica SZKOLNA nr domu 15 kod pocztowy 47-225 poczta KĘDZIERZYN-KOŹLE kraj POLSKA 2007-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 19 KWIETNIA 2006 R. PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ MROCZEK W KANCELARII NOTARIALNEJ TOMASZ CYGAN I EWA MROCZEK S.C. W WARSZAWIE, REP. A NR 7812/20062006-05-08 do dziś
208.12.2006 R., NOTARIUSZ EWA MROCZEK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM NR A 25731/2006 ZMIANY: § 7 UST. 1, § 8 UST. 1, § 8 UST. 5, § 18 UST. 2,2006-12-21 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 21 MARCA 2007 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ MROCZEK, REPERTORIUM A NR 8934/2007 ZMIANY: § 3 I § 15 UST. 32007-04-04 do dziś
408.06.2016R., NOTARIUSZ BARTOSZ POSTÓŁ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REP. A NR 1528/2016, ZMIENIONO §72016-06-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-05-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-05-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONIEK2006-05-08 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW KAZIMIERZ2006-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 975.000,00 ZŁ2009-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-05-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2006-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-05-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU, GDYBY PREZES NIE ZOSTAŁ POWOŁANY, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2006-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUCHALSKI2006-05-08 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW ANTONII2006-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-06-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy124 PRODUKCJA METALI2016-06-23 do dziś
238 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2016-06-23 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-06-23 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-06-23 do dziś
571 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-06-23 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-06-23 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-06-23 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-06-23 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.03.2007 okres 2006 R.2007-04-04 do dziś
2data złożenia 04.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-27 do dziś
3data złożenia 19.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-21 do dziś
4data złożenia 07.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-11 do dziś
5data złożenia 09.03.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-03-14 do dziś
6data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-16 do dziś
7data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
8data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
9data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
10data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
11data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
12data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
13data złożenia 27.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
14data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
15data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
16data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 R.2007-04-04 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-05-21 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-06-11 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-03-14 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-07-16 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 R.2007-04-04 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-06-27 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-21 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-06-11 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-03-14 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-07-16 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów